Editorial Note

Main Article Content

Kritkorn Nawakitphaitoon

Abstract

วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การฉบับนี้ประกอบด้วยบทความวิจัย 8 บทความ ซึ่งแต่ละบทความนั้นมีความหลากหลายในเนื้อหาสาระ บริบทที่ศึกษา และระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ


โดยบทความวิจัยในกลุ่มแรกเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและทัศนคติในการทำงานของพนักงานในองค์การ ได้แก่ บทความวิจัยของ คุณนัทชนันท์ แทนวิสุทธิ์ และอ.ดร.เจนนิเฟอร์ ชวโนวานิช ที่ศึกษาอิทธิพลของปฏิสัมพันธ์สามทางระหว่างข้อเรียกร้องในงานที่ท้าทาย ความมีอิสระในการทำงาน และการใช้จุดแข็ง ที่มีต่อความเพลินในงาน ในขณะที่บทความวิจัยของ คุณพรรณวดี เจียมศิริ และอ.ดร.ทัศนีย์ หอมกลิ่น ศึกษาอิทธิพลของคุณลักษณะสงสัยใคร่รู้ต่อความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานโดยผ่านตัวแปรสื่อต่อเนื่องของการรับรู้ความสามารถแห่งตนเชิงสร้างสรรค์และความรู้สึกปลอดภัยเชิงจิตวิทยา และบทความวิจัยของคุณผกาวรรณ ไพรัตน์ และรศ.ดร.วิษณุพงษ์ โพธิพิรุฬห์ ที่ศึกษาอิทธิพลของระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพสูงต่อพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติงานของพนักงานผ่านตัวแปรสื่อกลางของการเสริมสร้างพลังอำนาจเชิงจิตวิทยา


บทความวิจัยในกลุ่มที่สองเกี่ยวข้องกับภาวะผู้นำในองค์การ ได้แก่ บทความวิจัยของ ผศ.ดร.ดาวิษา ศรีธัญรัตน์ และคุณกิตติกร อ่อนไชสง ซึ่งได้ศึกษาและพัฒนาเครื่องมือการเรียนรู้ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำผ่านกระบวนการเกมมิฟิเคชั่น  และบทความวิจัยของ คุณกุลธีรา ทองใหญ่ และรศ.ดร.วิษณุพงษ์ โพธิพิรุฬห์ ที่ศึกษาอิทธิพลของภาวะผู้นําแบบผู้ประกอบการต่อผลการดำเนินงานด้านการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผ่านตัวแปรสื่อกลางของทุนทางปัญญาและความพึงพอใจของลูกค้า


บทความวิจัยในกลุ่มที่สามเป็นการศึกษาในช่วงสถานการณ์ที่เกิดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้แก่ บทความวิจัยเชิงคุณภาพของ ผศ.ดร.ณภัทร วุฒธะพันธ์ ที่ศึกษาพฤติกรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในช่วงภาวะวิกฤตโรคอุบัติใหม่ และบทความวิจัยของ ผศ.ดร.มาลิณี ศรีไมตรี รศ.ดร.ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช และผศ.วิลารักข์ อ่อนสีบุตร ที่ศึกษาอิทธิพลของคุณภาพชีวิตในการทำงานต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีความสุขในการทำงานเป็นตัวแปรสื่อกลาง


ปิดท้ายด้วยบทความวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์การ ของ คุณเดชา พละเลิศ รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา ผศ.ดร.กอบกูล จันทรโคลิกา ผศ.ดร.พาสน์ ทีฆทรัพย์ อ.ดร.ศุภวัฒน์ สุขะปรเมษฐ และอ.ดร.เกษรา กาญจนภูมิ ที่ศึกษาอิทธิพลของกิจกรรมการตลาดที่ยั่งยืนต่อความผูกพันกับแบรนด์และการสนับสนุนแบรนด์ของผู้บริโภคที่ใช้รถยนต์อีโคคาร์ในเขตกรุงเทพมหานคร


วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การนั้นเป็นวารสารที่จัดอยู่ในดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยในระดับที่ 1 (TCI 1) บทความที่คัดสรรมานำเสนอจึงเป็นบทความที่มีคุณภาพและผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิหลายขั้นตอนเพื่อให้ดำรงไว้ซึ่งบทความที่มีคุณภาพได้มาตรฐานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ทางบรรณาธิการขอเชิญชวนนักวิจัย นักวิชาการทุกท่าน ส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการของท่านมาตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน ร่วมการพัฒนาส่งเสริมงานวิจัย/งานวิชาการที่มีคุณภาพให้เผยแพร่ได้กว้างขวางเพื่อประโยชน์แก่สังคมยิ่งขึ้นต่อไป

Article Details

Section
Editorial Note