"จากแรงงานเวียดนามสู่การกลายเป็นคนทรงชั้นครู": การสร้างความเป็นของแท้ขึ้นใหม่ในพิธีทรงเจ้าของคนไทยเชื้อสายเวียดนามในจังหวัดอุดรธานี/“From Vietnamese Transnational Migrant Worker to Become the Master Spirit Medium”: Re-constructing Authenticity in Thai-Vietnamese Spirit Possession Rite in Udonthani province

  • ศิลปกิจ ตี่ขันติกุล faculty of Humanities and social science, KKU
Keywords: Keywords: Vietnamese labour, Master medium, re-constructing authenticity, Thai-Vietnamese spirit possession rite

Abstract

The purpose of this article is to study master medium life and re-constructing authenticity in Thai-Vietnamese spirit possession rite in Udonthani province.  By using qualitative research methodology, particularly “Life story” of master medium (Vietnamese labour) in which has been an important role in spirit possession rite practice.

          The research found that Vietnamese-Thai descendent in Udonthani province have decreasingly practiced spirit possession rite, cause of lack of master medium.  However, from the phenomenon of labor migration from Vietnam to Thailand, especially in the Northeast Thailand which has continued for more than two decades, some of them have turned into master medium.  And tried to re-constructing authenticity of spirit possession rite of Vietnamese-Thai descendent in Udonthani. By reference to spirit possession rite held in Vietnam such as decorating the altar and statue worship in the shrine, fill the spirit possession rite elements, and renewing the spirit possession rite for old spirit mediums.

 

 

Keywords: Vietnamese labour, Master medium, re-constructing authenticity, Thai-Vietnamese spirit possession rite

Downloads

Download data is not yet available.

References

เอกสารอ้างอิง
เกรียงไกร วัฒนาสวัสดิ์ ความจริงแท้ในการจัดการท่องเที่ยวเชิงโหยหาอดีต: กรณีศึกษาชุมชนตลาดสามชุกร้อยปี จังหวัดสุพรรณบุรี วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555
ศิลปกิจ ตี่ขันติกุล (2559). “มาเมืองไทยไม่ใช่แค่หาอยู่หากิน”: “แรงปรารถนา” ของชาวนาเวียดนามจากจังหวัดห่าติ๊งและเหง่ะอาน” วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2559), หน้า 139-162
MacCannell, Dean. (1973) ‘Staged Authenticity: Arrangements of Social Space in Tourist Settings’. The American Journal of Sociology. 79, 3 (November): 589-603
Wang, N. (1999) ‘Rethinking Authenticity in Tourism Experience’. Annals of Tourism
Research 26 (2): 349–70.
แอมห่งเฮี่ยน, หญิงอายุ 30 ปี, สัมภาษณ์, วันที่ 31 มีนาคม 2557, ตำหนักบ่าติ่ง จังหวัดอุดรธานี
อาจารย์หุ่ง, ชายอายุ 42 ปี, สัมภาษณ์, วันที่ 18 ธันวาคม 2560, ศาลบ่ากุ๊ก จังหวัดอุดรธานี
โกเกี่ยม, หญิงอายุ 59 ปี, สัมภาษณ์, วันที่ 23 ธันวาคม 2560, ศาลบ่ากุ๊ก จังหวัดอุดรธานี
Published
2019-06-24
Section
บทความวิจัย