ประสิทธิผลการบริหารการพัฒนามนุษย์หลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของสถาบันอุดมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนใต้/The Effectiveness of Human Development Administration after Joining ASEAN Community of Higher Education Institutions in the Three Southern Border Provinces

  • ณรรช หลักชัยกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Keywords: Human Development, Effectiveness of Development Administration, Higher Education, ASEAN Community

Abstract

             These quantitative research objectives were: (1) studying the conditions of participation on AEC’s programme and activities; (2) analyzing the effectiveness of human development administration; and (3) proposing the guidelines of human development administration after joining ASEAN Community of higher education institutions in three southern border provinces. Used a simple random sampling and collected data with questionnaires. The samples were total 1,219 students of 169 diploma Community College students at Pattani, Yala and Narathiwat, and 1,050 bachelor degree students at Mahachulalongkorn Rajavidyalaya University, Pattani Campus, Prince of Songkla University, Pattani Campus, Yala Rajabhat University, and Princess of Naradhiwas University. Descriptive statistics are the frequency, percentage, mean, and standard deviation. Inferential statistics by t-test, k-WAY ANOVA (k ≥ 3) and Least Significant Difference (LSD) were used to hypothesis test.

            The results showed that (1) most students are female. The average age is 22 years old. Most respect Islamic religious and domiciled in Pattani province. Most studied in Social Development, Economics major and attended to volunteer project and social development but had minimal student exchange programme which about 12.5% never activities participation. (2) The institutional competencies of human development administration of Community College and University were not much different. The global characteristic development and capabilities students had a high level, so the desirable values had acknowledgment stage. The resulted of the statistical hypothesis test showed that the institutional competency of human development administration, global characteristic development, and capabilities students do not dependent on the type of educational institutions. However, for the desirable values development does depend on the type of educational institutions at the statistical significance level of .05. (3) The guidelines of human development administration after joining ASEAN Community of higher educational institutions of Community Colleges should support more activities. While the University should establish new potential directions for gathering network on human development by collaborating integrated across with the proficiency of each University.

Downloads

Download data is not yet available.

References

กัลยา วานิชย์บัญชา. (2549). สถิติสำหรับงานวิจัย. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์ นันทิยา ดวงภุมเมศ และมรกต ไมยเออร์. (2559). การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม. นครปฐม: สถาบันวิจัยภาษา และวัฒนธรรมเอเชีย
มหาวิทยาลัยมหิดล.
จันทนา อุดม วุฒิพล สกลเกียรติ และวันชัย ปานจันทร์. (2560). วารสารมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์. 9(2) พฤษภาคม - สิงหาคม, 221-235.
เฉียบ ไทยยิ่ง. (2539). ประสิทธิผลองค์การระบบเปิด : กรณีศึกษาการบริหารของคณะผู้บริหารระดับอธิการบดี และรองอธิการบดี สถาบันราชภัฎ. วิทยานิพนธ์พัฒนบริหารศาสตรดุษฎี
บัณฑิต (การบริหารการพัฒนา) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
ธนชาติ ประทุมสวัสดิ์. (2556). ASEAN Study. นครปฐม: แอ็ปป้า พริรติ้ง กรุ๊ป.
ธานินทร์ ศิลป์จารุ. (2557). การวิจัย และวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS และ AMOS. นนทบุรี: เอส.อาร์. พริ้นติ้ง แมสโปรดักส์.
นงนุช อุณอนันต์. (2559). การบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อสนับสนุนการจัดการความรู้. วารสาร มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 10(1).
มกราคม - มิถุนายน, 47-66.
นิรันดร์ จุลทรัพย์. (2557). การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่ประชาคมอาเซียน. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ. 14(1), 38-59.
นุกูล ชูทอง และชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต. (2559). ประสิทธิผลองค์การ แนวคิด และทบทวนวรรณกรรมวิจัย. กรุงเทพฯ: ไอดี ออล พริ้นท์.
ประเวศ วะสี. (2542). มหาวิทยาลัยกับความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น จุดเปลี่ยนประเทศไทย จุดเปลี่ยนการศึกษาไทย. มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.). ทีคิวพี.
เรณุมาศ มาอุ่น. (2559). การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ. วารสารเทคโนโลยีภาคใต้. 9(2) กรกฎาคม - ธันวาคม, 169-176.
ว.อำพรรณ. (2555). การศึกษากลไกการขับเคลื่อนการสร้างประชาคมอาเซียน. กรุงเทพฯ: แสงดาว.
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ. (2556). คู่มือการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมนิสิตสู่การเป็นพลเมืองอาเซียน. ม.ป.ท.
สุวัฒน์ คงแป้น (บรรณาธิการ). (2552). ชุมชนศรัทธา “กัมปง ตักวา” ทางรอดของการแก้ปัญหา
จังหวัดชายแดนใต้. ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.): ดาวฟิล์มวิดีโอ
กราฟฟิก.
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2552) ปรัชญาอุดมศึกษาไทย. กรุงเทพฯ: สำนัก นโยบาย และแผนการอุดมศึกษา.
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). แผนการศึกษาแห่งชาติ 2560-2579. พริกหวานกราฟฟิค.
อมลวรรณ วีระธรรมโม. (2549). การศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์. วารสารศึกษาศาสตร์ 5(1) มกราคม - ธันวาคม, 103-107.
Steers, R.M. (1977). Organization Effectiveness: A Behavioral View. Santa Monica. CA: Good Year Publishing.
Wagner, T. (2012, April 1). Tony wagner. Retrieved December 3, 2015, from https://www.tonywagner.com/
Published
2019-06-24
Section
บทความวิจัย