หลักธรรมาภิบาล การจัดการความขัดแย้ง และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ/Good Governance, Conflict Management and Organizational Citizenship Behavior

  • เอื้องฟ้า เขากลม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
Keywords: Good governance, cause of conflict, conflicts management, organizational citizenship behavior

Abstract

The objective of this article was to be guideline for any research in the future. The review of the literature was used as the tool to analyze the data. The results of the analysis found that there were six good governance, included of rule of law, principle of moral, principle of transparency, principle of participation, principle of responsibility and principle of value. There were five causes of conflicts, included of conflict from information, conflict from benefits, conflict from structures, conflict from relationship and conflict from values. There were five ways to manage the conflicts, included of overcoming, avoiding, obeying, integrating and compromising. In addition, there were five components of organizational citizenship behavior, included of assisting, considering of others, being patient, cooperating and being responsible. From the whole analysis revealed that good governance was relevant to the causes of conflicts and the conflicts were relevant to the organizational citizenship behavior.

Downloads

Download data is not yet available.

References

กันตภณ สุคันธพงษ์. (2558). ทัศนคติเกี่ยวกับธรรมาภิบาลของผู้มาติดต่อราชการกับสำนักงานเลขาธิการสภาพผู้แทนราษฎร. สารนิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.
ชูชัย สมิทธิไกร. (2554). จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ. กรุงเทพฯ: วี.พริ้นท์ (1991).
นิติพล ภูตะโชติ. (2557). พฤติกรรมองค์การ (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บุญฑริกา วงษ์วานิช และทิพย์รัตน์ เลาหวิเชียร. (2560, ธันวาคม). การจัดการความขัดแย้งและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ. วารสารวิชาการ RMUTT Global Business and Economics Review, 12(2), 33-45. สืบค้นเมื่อ ตุลาคม 10, 2561 จาก https://www.journal.rmutt.ac.th:8080/index.php/business/article/view/1130
บุษบา สุธีธร. (2560, มกราคม – มิถุนายน). ความขัดแย้งและการคลี่คลายความขัดแย้งระหว่างบุคคล. วารสารนักบริหาร, 37(1), 54-67. สืบค้นเมื่อ ตุลาคม 15, 2561 จาก https://www.bu.ac.th/knowledgecenter/executive_journal/jan_june_17/pdf/aw06.pdf
ระเบียบสำนักนายรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542. (2542, 10, สิงหาคม) ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 116 ตอน 63ง. หน้า 24-31. สืบค้นเมื่อ สิงหาคม 25, 2561, จาก https://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2542/D/063/24.PDF
ศิรินันท์ ทิพย์เจริญ และยุวัฒน์ วุฒิเมธี. (2559,กันยายน – ธันวาคม). ธรรมาภิบาลในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี, 10(23), 67-80. สืบค้นเมื่อ ตุลาคม 10, 2561 จาก https://tci-thaijo.org/index.php/trujournal/article/view/66734
สมคิด บางโม. (2558). องค์การและการจัดการ. (พิมพ์ครั้งที่ 7). กรุงเทพฯ: วิทยพัฒน์.
สัญญา เคณาภูมิ. (2559, มกราคม – มิถุนายน). กระบวนทัศน์ธรรมาภิบาล : กรอบแนวคิดทางการบริหารการปกครอง. วารสารวิถีสังคมมนุษย์, 4(1), 217-248. สืบค้นเมื่อ ตุลาคม 15, 2561 จาก https://tci-thaijo.org/index.php/wh/article/view/89305
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2560). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564). สืบค้นเมื่อ กันยายน 2, 2561, จาก https://www.nesdb.go.th/ewt_news.php?nid=6420&filename=develop_issue
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (มปป.). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่แปด (พ.ศ. 2540-2544). สืบค้นเมื่อ กันยายน 2, 2561, จาก https://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=3783
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา. (2554). พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554. สืบค้นเมื่อ กันยายน 5, 2561, จาก https://www.royin.go.th/dictionary/
อนิวัช แก้วจำนงค์. (2556). จริยธรรมทางธุรกิจ พิมพ์ครั้งที่ 2. สงขลา: นำศิลป์โฆษณา
อัจฉรา ลิ้มวงษ์ทอง. (2557). การบริหารความขัดแย้งในองค์การ. กรุงเทพฯ: บุ๊คส์ ทู ยู.
เอมปรีณ์ ศิระวัฒนศักดิ์. (2558). กลวิธีการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานระดับปฏิบัติการในธุรกิจโรงแรม. การค้นคว้าอิสระ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
Moore, C.W. (2014). The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict (4th ed). USA.: Jennifer F. Retrieved October 25, 2016, from Woodhttps://books.google.co.th/books?hl=th&lr=&id=34wfAwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR9&dq=moore+2014+conflict&ots=DhfaQIZdHg&sig=WlTgBEQRCYCFU69zMz646MiFEL4&redir_esc=y#v=onepage&q=moore%202014%20conflict&f=false
Organ, D. W. (1988). Organizational citizenship behavior: The good soldier syndrome. USA: D.C. Heath and Company
Podsakoff, P.M., MacKenzieS.B., Paine, J.B., & Bachrach D.G., (2000). Organizational Citizenship Behaviors: A Critical Review of the Theoretical and Empirical Literature and Suggestions for Future Research. Journal of Management, 26(3), 516-563 Retrieved October 9, 2016, from https://pdfs.semanticscholar.org/b2c3/a1f19d7f425dce3485beac95e0264441736f.pdf
Rahim, M. A. (1985, January). A strategy for managing conflict in complex organizations. human relations. Human Relations, 38(1), 81-89. Retrieved November 9, 2016, from https://www.researchgate.net/profile/M_Rahim5/publication/247716433_A_Strategy_for_Managing_Conflict_in_Complex_Organizations/links/55eae38108ae21d099c4fe31/A-Strategy-for-Managing-Conflict-in-Complex-Organizations.pdf.
Robbins, S. P. (2010). Organizational Behaviour. America: n.p.
Scandura, T. A. (2016). Essentials of organizational behavior. Retrieved October 29, 2017, from https://www.ebooks.com/2036763/essentials-of-organizational-behavior/scandura-terri-a/.
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. (2014). What is Good Governance?. Retrieved October 27, 2016, from https://www.unescap.org/sites/default/files/good-governance.pdf
Published
2019-06-24
Section
บทความวิจัย