การวิเคราะห์กระบวนการบริหารจัดการของกลุ่มศูนย์การเรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเปลือกมะพร้าว กรณีศึกษา: บ้านท่าด่าน ตำบลดอนรัก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี: Management Process Analysis of Coconut Shell Processing Center Learning Group Case Study: Ban Tha Dan, Don Rak Sub-district, Nong Chik District, Pattani Province

Main Article Content

สุราณี สาแล
ประจวบ ทองศรี

Abstract

ABSTRACT


          This qualitative research The objectives are 1) to analyze the management process of the group of coconut shell processing product learning center, case study: Ban Tha Dan, Don Rak Subdistrict, Nong Chik District, the sample group is the whole group of 5 people and 17 group members A total of 22 people choose specific examples. Use in-depth interviews And content analysis by creating an inductive conclusion And presenting descriptive information.


          The research found that


          1) The management process of the learning center group of coconut shell processing products Case study: Ban Tha Dan, Don Rak Sub-district, Nong Chik District, in the center will use the POLC management process, organizational management planning Implementation and control with organizational structure in both government administration systems Family and sole proprietorship Clearly assigned personnel duties Executives will suggest solutions to common problems and allow staff to share opinions. Help Create incentives for workers both as compensation And sent to receive training to increase knowledge There is coordination in working with internal units. And outside the organization There are reports, evaluations and results for improvement, sharing, budgeting, operations ranging from procurement of funds, funding sources, marketing and most important things, transferring knowledge to staff in their own departments. Will make the format and management of learning centers more effective


 


Keywords: management process, learning center, processing of coconut shell products

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย

References

เอกสารอ้างอิง (References)
กัญญามน อินหว่าง, สุพจน์ อินหว่าง และ อภิชาต วรรณภิระ. (2554). การจัดการวิชาหกิจชุมชน.
พิษณุโลก, มหาวิทยาลัยพิษณุกโลก.
กู้เกียรติ ญาติเสมอ. (2557). ศูนย์เรียนรู้ชุมชน กับการพัฒนาชุมชน.สืบค้นเมื่อ 1 ธันวาคม 2561,
สืบค้นจาก https://www.gotoknow.org/posts/517215.
ปราณี อ่อนศรี. (2552). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐานของ นักเรียน พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก.ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาการวิจัยและ พัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยศรีนทรวิโรฒ.
พันธ์ประภา พูนสิน. (2547). การบริหารงานนิเทศศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา. ปริญญาโท สาขาการบริหาร การศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร.
สำราญ จูช่วย. (2554). วิถีชีวิตของคนในชุมชนขางขนุนภายใต้การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมท้องถิ่น. รายงาน การวิจัย. วิทยาลัยราชพฤกษ์.
อุรีย์ เขื่อนขันธ์. .(2561), สิงหาคม, 14) ประธานกลุ่มศูนย์การเรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเปลือกมะพร้าว บ้านทาด่าน ตำบลดอนรัก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี. สัมภาษณ์.