การพัฒนาองค์ประกอบเพื่อการเป็นโรงเรียนสมรรถนะสูงในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี: Development of high performance school components in special economic zones Kanchanaburi province, Thailand

Main Article Content

ศิริรัตน์ ชุณหคล้าย
ปฐมบุตร แก้วสมนึก

Abstract

This research aim to confirm factors analysis of high performance school in special economic zone, Kanchanaburi province. Data was collected from mixed method. Research show that the whole models provided a satisfactory fit with the empirical data.  Suggestion for this research is the education agency should promote technology skill and English with Myanmar language for educators with students in special economic zone for improve the communication between local school and community.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย

References

Campbell, C., and Levin, B. (2009). Using data to support educational improvement. Educational Assessment, Evaluation and Accountability.
Kline, R. B. (2016). Principles and practice of structural equation modeling (Fourth edition. ed.). New York: The Guilford Press.
OECD. (2018). The fuTure of educaTion and skillsEducation 2030. Retrieved April 3, 2019, from https://www.oecd.org/education/2030/E2030 Position Paper (05.04.2018).pdf
Singh, Manjari. (2015). Performance management system for school teachers. International Journal on Education Growth and Research. 1. Pp 12-20.
Shannon, G.S., & Bylsma, P. (2007). The Nine Characteristics of High-Performing Schools: A research-based resource for schools and districts to assist with improving student learning. (2nd Ed.). Olympia, WA: OSPI.