การจัดการความรู้ทุนชุมชนเพื่อการส่งเสริมการจัดการที่ยั่งยืนของตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

Knowledge Management of Community Capital to Support Sustainable Management of Communities in Mae Pao Sub-district, Phaya Mengrai District, Chiang Rai Province

  • จามรี พระสุนิล สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Keywords: Community Capital, Knowledge Management of Community Capital, Sustainable Management of Communities, Community Strength

Abstract

The objectives of this study were community capital and knowledge management of community capital to support the sustainable management of communities in Mae Pao sub-district, Phaya Mengrai district, Chiang Rai province. To study in key-informants Including community leaders, folk philosopher, representatives from Mae Pao subdistrict administrative organization, educational institutions, religions, and various organizations in the community consisting of 50 people.

The results show that Mae Pao sub-district were a semi-urban and multicultural society. The Mae Pao community capital means things that are in the community consisting of physical, cultural, natural resources and human resources. Which causes the learning community to adapt and survive in the development trend and social change. Knowledge management of community capital to strengthen communities is an important strategy for national development. And the community strength is the starting point for development with the concept of social development according to alternative development theory. Knowledge enhancement of tacit knowledge to community information was wisdom, socio-geographic, community capital to learning exchange with other external agencies and within the community which can propel the Mae Pao community to become a sustainable management community and strength.

Downloads

Download data is not yet available.

References

กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม. (2555). การใช้ทุนทางสังคมเพื่อการดูแลสุขภาพชุมชน. วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี. 24 (1); 66-72
ณัชชา ศิรินธนาธร และอมรรัตน์ ทิพย์เลิศ. (2556). ทุนชุมชนการสั่งสมทุนเพื่อการดำรงอยู่ของหอกระจายข่าวสาร. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์. 12 (13); 74-93
นิตยา ปรูกระโทก. (2558). การสะสมทุนทางสังคมสูการสรางเสริมสุขภาวะชุมชน. วารสารวิถีสังคมมนุษย. 3 (2); 238-256
ประเวศ วะสี. (2541). ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ สังคมและศีลธรรม. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโกมลคีมทอง
พริ้งขจร ธระเสนา. (2559). ทุนชุมชนที่สนับสนุนการจัดกองทุนสวัสดิการชุมชน: กรณีศึกษากองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง. รายงานการศึกษาสาขาวิชาบัณฑิตอาสาสมัคร วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภัณฑิกา สหายมิตร. (2551) ทุนทางสังคมที่เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบ้านกิ่วลม ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
Published
2020-04-29
Section
บทความวิจัย