พัฒนศาสตร์: จากการแสวงหาความหมายสู่การสร้างพื้นที่ความรู้ใหม่ในกระแสการเปลี่ยนผ่าน

Development Sciences: From Seeking for Its Meaning to the Construction of the New Knowledge Space in the Transitional Period

Authors

  • พัฒนภาณุ ทูลธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Keywords:

Development Sciences, Definition, Knowledge Space, Transitional Period

Abstract

Abstract

          This review article aims at understanding the definition of development sciences (DS) from multiple perspectives and reflecting on the complexity of “development”. Also, the paper purposes to briefly review the concepts of development that contested during the contemporary era. However, this article neither poses the static definition of development nor argues deeply on development theories, but it considers as a changing discourse depending on the power of construction, the theoretical underpinning, and the practices in different levels. For this reason, it results in diverse facts and knowledge about the development definitions and the development sciences. Finally, the paper tries to question and reflect in order to construct the new knowledge space in the current transitional period amid many global complex problems.

Keywords: development sciences, definition, knowledge space, transitional period

Downloads

Download data is not yet available.

References

ไชยรัตน์ เจริญศิลป์โอฬาร. (2549). วาทกรรมการพัฒนา: อำนาจ ความรู้ ความจริง เอกลักษณ์ และความเป็นอื่น.
กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์วิภาษา.
บัวพันธ์ พรหมพักพิง. (2560). แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนา : จากความมั่นคั่งทางวัตถุสู่ความอยู่ดีมีสุข
ประชาชาติ. โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น : ขอนแก่น.
พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์. (2543). พัฒนศาสตร์: ระบบความรู้ใหม่ยุคหลังภาวะทันสมัยนิยม. วารสาร
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ (17) 3 เม.ย.-มิ.ย.43, 12-29.
สามชาย ศรีสันต์. (2560). การศึกษาการพัฒนาในฐานะขบวนการเคลื่อนไหวสนามวาทกรรม. วารสารสังคมศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 29(1), 191-226.
สามชาย ศรีสันต์. (2559). วาทกรรมแนววิพากษ์และการศึกษาการพัฒนาในสังคมไทย. วารสารพัฒนศาสตร์
วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 13(1).
Brett, E.A. (2009) Reconstructing Development Theory: International Inequality, Institutional
Reform and Social Emancipation, Basingstoke, Palgrave Macmillan.
Cash, D. W., Clark, W. C., Alcock, F., Dickson, N. M., Eckley, N., Guston, D. H., ... & Mitchell, R. B.
(2003). Knowledge systems for sustainable development. Proceedings of the national academy of sciences, 100(14), 8086-8091.
Escobar, A. (1992). Reflections on ‘development’: grassroots approaches and alternative politics
in the Third World. Futures, 24(5), 411-436.
Funtowicz, S. O., & Ravetz, J. R. (1993). Science for the post-normal age. Futures, 25(7), 739-755.
González-Márquez, I., & Toledo, V. M. (2020). Sustainability science: a paradigm in
Crisis?. Sustainability, 12(7), 2802.
Goulet D. (1995). Development Ethics: A Guide to Theory and Practice. New York:
The Apex Press and London: Zed.
Goulet, D. (1992). Development: Creator and destroyer of values. World Development,20(3), 467-
475.
Institute of Development Studies. (2020). Why Study at IDS. Retrieved May 12, 2021 from,
http://www.ids.ac.uk/learn-at-ids/why-study-at-ids/
Kuhn, T.S. (1962). The Structure of Scientific Revolutions. Chicago, IL, USA.: University of Chicago
Press.
Nicolescu, B. (2012). Transdisciplinarity: the hidden third, between the subject and the
object. Human and Social Studies, (01), 13-28.
Peters, M. A., & Besley, T. (2019). Citizen science and post-normal science in a post-truth era:
Democratising knowledge; socialising responsibility.
Pohl, C. &Hadorn, G.H. (2007). Principles for Designing Transdisciplinary Research –proposed by
the Swiss Academies of Arts and Sciences. Münche: oekomVerlag,.
Pongkan, T. et al. (2018). 40 Years Faculty of Humanities and Social Sciences, Khon Kaen
University. Retrieved May 16, 2021 from, https://www.sutori.com/story/40-pii-khnamnusysaastraelasangkhmsaastr-mhaawithyaalaykh-naekn--VqwVbijTqwbXSaBdnvnA5j14
Saxer, M. (2017). The Human Economy: The Social Democratic Path to Decent Livelihoods and
Development in Digital Capitalism. Friedrich Ebert Stiftung.
Sen, A. (1999). Development as Freedom. A Division of Random House. New York: USA.

Published

2021-12-21

Issue

Section

บทความวิชาการ