แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าทำงานในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของคนงานรายวันชาวกัมพูชา ลาว และเมียนมา

ผู้แต่ง

  • อภิชยา นิเวศน์ Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi

คำสำคัญ:

แรงจูงใจ, การตัดสินใจ, คนงานรายวันชาวกัมพูชา ลาว และเมียนมา

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ1) เปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกเข้าทำงานของคนงานรายวันจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ สัญชาติ การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อวัน และระยะเวลาการทำงาน และ 2) ศึกษาแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือก  เข้าทำงานในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของคนงานรายวันชาวกัมพูชา ลาว และเมียนมา โดยเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ จำนวน 20 คน ตามสัดส่วนของโรงงานในแต่ละเฟสในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 4 แห่ง โดยทำการเก็บตัวอย่างแห่งละ 5 คน และเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม 325 คน ด้วยการเลือกตัวอย่างตามสะดวก นำมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย t-test และ One-way ANOVA และการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)

            ผลการวิจัยพบว่า คนงานรายวันชาวกัมพูชา ลาว และเมียนมา ให้ความสำคัญต่อแรงจูงใจในการตัดสินใจเลือกเข้าทำงานของคนงานรายวันชาวกัมพูชา ลาว และเมียนมา ในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ 1 จังหวัดพระนคร-ศรีอยุธยา ในระดับมาก โดยด้านค่าตอบแทนในการทำงานมีความสำคัญมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านสวัสดิการ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ด้านการยอมรับนับถือ ด้านความปลอดภัยในการทำงาน ด้านความ ก้าวหน้าในตำแหน่งงาน ด้านโอกาสในการเจริญ ก้าวหน้าในอนาคต ด้านการสำเร็จในงานปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ไม่มีผลต่อการตัดสินใจ และปัจจัยจูงใจทั้ง 8 ด้านของการตัดสินใจเลือกทำงานของคนงานรายวันชาวกัมพูชา ลาว และเมียนมา พบว่า มี 5 ด้านที่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ ด้านค่าตอบแทนมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านสวัสดิการ ด้านลักษณะงาน ด้านการยอมรับนับถือ และด้านโอกาสในการเจริญก้าวหน้า

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-06-29