วารสาร อัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี เป็นวารสารฉบับสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์มีวัตถุประสงค์ คือ

  1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัย ในสาขาวิชา อิสลามศึกษา การปกครอง เทคโนโลยีการศึกษา การจัดการศึกษา
  2. เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้า องค์ความรู้ ในด้านสาขาวิชาสหวิทยาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

Published: 2018-02-04

Statistical methods for comparing stroke death rates for Suphan Buri with Bangkok in 2005

Arinda Ma-a-lee, Phattrawan Tongkumchum, Nattakit Pipatjaturon

51-65

Perceived Nursing Practices, Family Participatory Activities and Family Functions against Drug Relapse Prevention from Southern Drug Treatment Centers

เมตตา เลิศเกียรติรัชระ; พจงศิลป์ เพิงมาก; บุญวดี เพชรรัตน์

147-159