วัตถุประสงค์

1. เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการในสาขารัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รัฐประศาสนศาสตร์ การเมืองการปกครอง บริหารรัฐ นโยบายสาธารณะ โดยมีอาณาบริเวณศึกษา (Area Study) อยู่ในภูมิภาคเอเชีย

2. เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยและผู้ทรงคุณวุฒิผลิตผลงานทางวิชาการเผยแพร่ต่อสาธารณชนในรูปบทความทางวิชาการ

3. เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิจัย

4. เป็นเอกสารประกอบการเรียน การสอนในระดับอุดมศึกษา

Scope and Focus
          สาขา วิชาการของวารสาร ประกอบด้วย ด้านเอเชียศึกษาภายใต้สาขาความรู้รัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รัฐประศาสนศาสตร์ สหวิทยาการด้านมนุษย์ศาสตร์และลังคมศาสตร์ และอาณาบริเวณศึกษา (Area Study)

ขอบเขตการศึกษา
          ด้านอาเซียนและเอเชียศึกษาโดยให้ความสำคัญในมิติการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม

กระบวนการกลั่นกรองบทความ

ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา (Double-blind Peer Review)

กำหนดออก
          ปีละ 2 ฉบับ              (มกราคม-มิถุนายน) และ (กรกฎาคม-ธันวาคม)