บรรณาธิการบริหาร             

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานต์  บุณยะกาญจน   คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บรรณาธิการประจำฉบับ       

อาจารย์ ดร.ศกลรัตน์  จิรรุ่งเรืองวงศ์                 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

กองบรรณาธิการ

ภายนอก

ศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์  ลิ่มมณี                     คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  วันทะนะ                คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์วรศักดิ์  มหัทธโนบล              คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์วันชัย  มีชาติ                          คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี  สัณฐิติวณิชย์       คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี  ทิพย์รัตน์           คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล  พุทธรักษา       คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระ  หวังสัจจะโชค        คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร       

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวิดา  กมลเวชช           คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  เหลืองประภัสร์   คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์ ดร.เอกลักษณ์  ไชยภูมี                         คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์         

 

ภายใน

รองศาสตราจารย์ ดร.จักรี  ไชยพินิจ                   คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อาจารย์ ดร.ธีระพล  เกรียงพันธุ์                          คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อาจารย์ ดร.กิตติพศ  พุทธิวนิช                           คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อาจารย์ปิยะภพ  เอนกทวีกุล                              คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ผู้จัดการ                                                            นายกฤษฎา  ตันติไพศาลกิจ

 

ประจำคณะผู้จัดทำ                                          นางสาวธนาทิพย์  โชยดิรส

                                                                            นางจารุวรรณ  น้อยพิทักษ์

พิสูจน์อักษร                                                      นางสาวสโรชยา จิรรุ่งเรืองวงศ์

ออกแบบและจัดทำรูปเล่ม                              สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง

พิมพ์ที่                                                               สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ฉบับอิเล็กทรอนิกส์                                           https://so01.tci-thaijo.org/index.php/PSC