รัฐศาสตร์พิจาร ศูนย์การเมือง สังคมและอาณาบริเวณศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นวารสารที่นำเสนอบทความวิชาการ จากคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยและนักศึกษาเกี่ยวกับสาขารัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รัฐประศาสนศาสตร์ สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเมืองการปกครอง และเอเชียศึกษาในกรอบอาณาบริเวณศึกษา (Area study) วารสารรัฐศาสตร์พิจารมีการจัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (ม.ค.–มิ.ย. และ ก.ค.–ธ.ค.) โดยใช้การกลั่นกรองบทความก่อนลงตีพิมพ์แบบผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา (Double-blind Peer Review) ทั้งนี้ บทความทุกชิ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป จะผ่านกระบวนการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า 3 ท่าน 

เปิดรับบทความ

2020-09-04

New Course Announcement: Simplilearn's Digital Selling Foundation Program

เปิดรับตีพิมพ์บทความประเภทบทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์และบทวิจารณ์หนังสือ ด้านรัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รัฐประศาสนศาสตร์ สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเมืองการปกครอง และเอเชียศึกษาในกรอบอาณาบริเวณศึกษา (Area study)  

ปีที่ 9 ฉบับที่ 17 (2022): มกราคม - มิถุนายน

ในวารสารฉบับต้นปี พ.ศ.2565 เป็นวารสารที่มีเนื้อหาครอบคลุมในมิติต่าง ๆของการศึกษาวิชารัฐศาสตร์ ในสาขาของการเมืองการปกครอง การบริหารรัฐกิจ และยังมีการคัดสรรประเด็นทางการเมืองร่วมสมัยที่สังคมกำลังให้ความสนใจ จึงน่าจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาที่ให้ความสนใจ หรืออยู่ระหว่างการศึกษาและทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิชารัฐศาสตร์ได้

            สำหรับเนื้อหาในวารสารฉบับนี้มีวิธีการนำเสนอ และจัดกลุ่มตามประเด็นที่เกี่ยวเนื่อง ออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับการวิเคราะห์แนวความคิดทางการเมืองจากปรากฏการณ์การเคลื่อนไหวทางการเมือง และ วรรณกรรมที่ได้รับความนิยม เพื่ออธิบายบริบททางการเมืองในปัจจุบัน ในส่วนที่สองจะเป็นประเด็นที่เน้นเรื่องการเมืองระดับชุมชน ซึ่งมีความสำคัญในการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นเกี่ยวกับกรณีศึกษาบทบาทของผู้ใหญ่บ้าน รูปแบบการสร้างชุมชนเข้มแข็ง และ การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติในระดับตำบล เนื้อหาในส่วนสุดท้ายจะเป็นประเด็นคัดสรรทางรัฐศาสตร์ในเรื่องแนวทางการพัฒนาชมรมผู้สูงอายุ ซึ่งเกี่ยวข้องสังคมผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในประเทศไทย

เผยแพร่แล้ว: 2022-06-30

ดูทุกฉบับ