รัฐศาสตร์พิจาร ศูนย์การเมือง สังคมและอาณาบริเวณศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นวารสารที่นำเสนอบทความวิชาการ จากคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยและนักศึกษาเกี่ยวกับสาขารัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รัฐประศาสนศาสตร์ สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเมืองการปกครอง และเอเชียศึกษาในกรอบอาณาบริเวณศึกษา (Area study) โดยไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ใด ๆ วารสารรัฐศาสตร์พิจารมีการจัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (ม.ค.–มิ.ย. และ ก.ค.–ธ.ค.) โดยใช้การกลั่นกรองบทความก่อนลงตีพิมพ์แบบผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา (Double-blind Peer Review) ทั้งนี้ บทความทุกชิ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป จะผ่านกระบวนการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ 2-3 ท่าน 

ปิดรับบทความภาษาไทยจากภายนอกมหาวิทยาลัยชั่วคราว เนื่องจากมีบทความส่งเข้ามาเป็นจำนวนมาก

2020-09-04

New Course Announcement: Simplilearn's Digital Selling Foundation Program

 

(ปิดรับบทความภาษาไทยจากภายนอกมหาวิทยาลัยชั่วคราว เนื่องจากมีบทความส่งเข้ามาเป็นจำนวนมาก) รัฐศาสตร์พิจาร ตีพิมพ์บทความประเภทบทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์และบทวิจารณ์หนังสือ ด้านรัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รัฐประศาสนศาสตร์ สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเมืองการปกครอง และเอเชียศึกษาในกรอบอาณาบริเวณศึกษา (Area study) ทั้งนี้ ในวารสารแต่ละฉบับจะมีการกำหนด theme และคัดเลือกบทความโดยกองบรรณาธิการ

ปีที่ 10 ฉบับที่ 20 (2023): กรกฎาคม – ธันวาคม

ในวารสารฉบับปลายปี พ.ศ.2566 เป็นวารสารที่มีเนื้อหาครอบคลุมในมิติต่าง ๆ ของการศึกษาวิชารัฐศาสตร์ ในสาขาของการเมืองการปกครอง การบริหารรัฐกิจที่สังคมกำลังให้ความสนใจ จึงน่าจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาที่ให้ความสนใจ หรืออยู่ระหว่างการศึกษาและทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิชารัฐศาสตร์ได้

            สำหรับเนื้อหาในวารสารฉบับนี้มีวิธีการนำเสนอ และจัดกลุ่มตามประเด็นที่เกี่ยวเนื่องออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับการเมืองไทยและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  ในส่วนที่สองจะเป็นประเด็นที่เน้นเรื่องการบริหารรัฐกิจที่มีบทบาทในการนำนโยบายไปปฏิบัติให้เกิดผลต่อสังคม  และเนื้อหาในส่วนสุดท้ายเป็นประเด็นเกี่ยวกับความคิดทางการเมือง

เผยแพร่แล้ว: 2023-12-31

ดูทุกฉบับ