รัฐศาสตร์พิจาร ศูนย์การเมือง สังคมและอาณาบริเวณศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นวารสารที่นำเสนอบทความวิชาการ จากคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยและนักศึกษาเกี่ยวกับสาขารัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รัฐประศาสนศาสตร์ สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเมืองการปกครอง และเอเชียศึกษาในกรอบอาณาบริเวณศึกษา (Area study) วารสารรัฐศาสตร์พิจารมีการจัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (ม.ค.–มิ.ย. และ ก.ค.–ธ.ค.) โดยใช้การกลั่นกรองบทความก่อนลงตีพิมพ์แบบผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา (Double-blind Peer Review) ทั้งนี้ บทความทุกชิ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป จะผ่านกระบวนการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า 3 ท่าน 

เปิดรับบทความวิชาการ

2020-09-04

New Course Announcement: Simplilearn's Digital Selling Foundation Program

เปิดรับตีพิมพ์บทความวิชาการด้านรัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รัฐประศาสนศาสตร์ สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเมืองการปกครอง และเอเชียศึกษาในกรอบอาณาบริเวณศึกษา (Area study)

Vol. 8 No. 16 (2021): กรกฎาคม - ธันวาคม

ในวารสารฉบับปลายปี พ.ศ.2564 เป็นวารสารที่มีเนื้อหาครอบคลุมในมิติ ต่าง ๆ ของการศึกษาวิชารัฐศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นในสาขาของการเมืองการปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การบริหารรัฐกิจ โดยมีการคัดสรรประเด็นทางการเมืองร่วมสมัยที่สังคมกำลังให้ความสนใจ โดยบทความทุกชิ้นได้ผ่านกระบวนใช้การกลั่นกรองบทความก่อนลงตีพิมพ์แบบผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา (Double-blind Peer Review) จากผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า 2 ท่าน จึงน่าจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาที่ให้ความสนใจ หรืออยู่ระหว่างการศึกษาและทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิชารัฐศาสตร์ได้ 

Published: 2021-12-31

View All Issues