การจัดวางความคิดทางการเมือง : ความพยายามในการรื้อถอนชุดอุดมการณ์เก่าภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองสยาม

Main Article Content

Weerachon Ketsakul

บทคัดย่อ

บทความชิ้นนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะทำการศึกษากลไกสำคัญที่คณะผู้ก่อการในฐานะรัฐบาลของระบอบใหม่ใช้สำหรับการรื้อถอนชุดอุดมการณ์ของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 – พ.ศ. 2490 โดยการศึกษาในครั้งนี้ผู้เขียนใช้แนวความคิดที่ว่าด้วย “การจัดวางความคิดทาง การเมือง” เป็นกรอบในการวิเคราะห์ โดยเน้นทำการศึกษาในมิติที่ว่าด้วย “การรื้อถอนชุดอุดมการณ์ที่ถูกจัดวางไว้แล้ว” ผลที่ได้จากการศึกษาพบว่ากลไกที่คณะผู้ก่อการใช้ในการรื้อถอนชุดอุดมการณ์เก่าภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองนั้น ประกอบด้วย การยกเลิกองค์กรที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน การปรับปรุงกองทัพ และการยกเลิก           พระราชพิธีสำคัญ ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีความสัมพันธ์เชิงอำนาจกับพระมหากษัตริย์อันเป็นองค์ประธานหลักแห่งอำนาจของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ แต่อย่างไรก็ดีจากการที่คณะผู้ก่อการพยายามเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางอำนาจทั้งในมิติทางการเมืองและในมิติทางวัฒนธรรม ผ่านกลไกต่าง ๆ นั้นยังไม่เพียงพอที่จะรื้อถอนชุดอุดมการณ์ของระบอบเก่าได้อย่างถอนรากถอนโคน

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

Aphonsuvan, T. & Ananthanathorn, K. (2021). Sayām patiwat čhāk ' fan lamœ̄ ' samai sombūranāyāsitthirāt sū ʻaphi wat Sayām sō̜ngphansīrō̜ičhetsiphā. [Siam Revolution from 'Sleep Dream' during the Absolute Monarchy era To Apiwat Siam 1932] Bangkok: Bookscape.

Atcharawan, P. (2015). khana ʻongkhamontrī tām ratthammanūn hǣng rātchaʻānāčhak Thai. [The Privy Council Under the Constitution of the Kingdom of Thailand] (Master’s Thesis) Chulalongkorn University.

Batson, B. A. (2004). ʻawasān sombūranāyāsitthirāt nai Sayām. [The end of absolute monarchy in Siam] Bangkok: Social Sciences and Humanities Textbook Project.

Bhanurangsi Savangwongse, the Prince Bhanubandhu Vongsevoradej. (1953). tamnān thahān mahātlek. [Story of the Chamberlain]. ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop phon ʻēk phra wō̜ra wong thœ̄ krommamư̄n ʻAdisō̜n ʻudom sak. [Royal Cremation Ceremony of General Phra Worawongse Krommuen Adisorn Udomsak] (14 June). n.p.

Buddharaksa, W. (2014). bot samrūat khwāmkhit thāngkān mư̄ang khō̜ng ʻantō ni ʻō kram chī. [A Survey of Gramsci's Political Thought] Bangkok: Sommut.

Buddharaksa, W. (2018). ʻantō ni ʻō kram chī kap kānčhat wāng khwāmkhit thāngkān mư̄ang pratyā patibatkān plīanplǣng thāng sangkhom læ kān plotplō̜i manut. [Gramsci and Political Installation: Philosophy of Praxis, Social Transformation, and Human Emancipation] Bangkok: Sommut.

Crehan, k. (2016). Gramsci’s Common Sense: Inequality and its Narratives. Durham: Duke University Press.

Damrongrāchānuphāp, Prince, son of Mongkut, King of Siam. (1937). prawat sangkhēp hǣng kānčhatkān sưksā prattayuban hǣng prathēt Sayām phāk thī nưng ( Phō̜.Sō̜. sō̜ngphansīrō̜isipsī - sō̜ngphansīrō̜isāmsipsī) [A brief history of Pratyupanna education of Siam, Part 1 (1871-1891)]. n.p.

Eoseewong, N. (2004). chāt Thai , mư̄ang Thai , bǣprīan læ ʻanusāwarī : wādūai watthanatham , rat læ rūp kān čhitsamnưk. [Thai nation, Thai city, textbooks and monuments: regarding culture, state and the form of consciousness] Bangkok: Matichon.

Fine Arts Department. (1971). rư̄ang saphā thīprưksā rātchakān phǣndin nai ratchakān phra bāt somdet phra Čhunlačhō̜mklao čhao yū hūa. [A brief history of Pratyupanna education of Siam, Part 1 (1871-1891)] Prachan Printing.

Fine Arts Department. (1999). phra rāt phithī nai ratchakān phra bāt somdet phra pō̜ra mi not rom hā phūm phlō̜ dunlaya dēt ... sayāmi not rā thi rāt bō̜rom nāt bō̜phit. [Royal ceremonies during the reign of His Majesty King Bhumibol Adulyadej Sayamindradhiraj Borommanat Bophit] Bangkok: Graphic Format (Thailand).

Gedsakul, W. & Buddharaksa, W. (2022 a). “kān ʻon lai khō̜ng klum prawattisāt phāilang kān plīanplǣng kān pokkhrō̜ng Sayām. [Dynamic of the historical bloc after the change of the Siamese regime]” Political Science Critique, 9(18): 172-209.

Gedsakul, W. & Buddharaksa, W. (2022 b). “kānčhat wāng khwāmkhit thāngkān mư̄ang : nǣothāng kān wikhro̜ kā rō̜kō̜ tūa thāng sangkhom khō̜ng klum khana rātsadō̜n. [Political Installation: Approachs to the Analysis of the Socail Formation of “Khana Ratsadon” (The People’s Party)]” Journal of the Research Community, Nakhon Ratchasima Rajabhat University, 16(2): 1-13.

Gramsci, A. (1971). Selections from the Prison Notebooks, In Hoare, Q. & Smith, G. N. (Eds). London: Lawrenece Wishart.

Hoare, G. & Sperber, N. (2016). An Introduction to Antonio Gramsci his life. Thought and legacy. London: Bloomsbury Publishing PLC.

House of Deputies. (1932). rāingān kānprachum saphā phūthǣn rātsadō̜n khrang thī nưng / sō̜ngphansīrō̜ičhetsiphā. [Minutes of the Meeting of House of Deputies 1st/1932] (28 June 1932).

Innimirt, S. (2014). wiwatthanākān læ sathāna thāng kotmāi khō̜ng khana ʻongkhamontrī. [Evolution and legal status of privy council] (Master’s Thesis) Thammasat University.

Jaijing, N. (2013). khō̜ fan fai nai fan ʻan lư̄achư̄a : khwām khlư̄anwai khō̜ng khabūankān patipak patiwat Sayām ( Phō̜.Sō̜. sō̜ngphansīrō̜ičhetsiphā - sō̜ngphanhārō̜i). [Let's dream an incredible dream: the movement of the Siamese counter-revolutionary movement (B.E. 1932- 1957)] Nonthaburi: Samesky Publishing.

Jaijing, N. (2019). Foreword in Thepsongkroh, S. rātsadō̜n thip tai yō̜ : kānmư̄ang ʻamnāt læ song čham khō̜ng ( khana ) rātsadō̜n. [People's democracy: politics, power, and memory of people(‘s Party)] Bangkok: Matichon.

kān pœ̄t ratthamontrī saphā. [Opening of the Ministerial Council] (1894). Royal Gazette. (Vol. 11). Chapter 44. (26 January).

Kaothep, K. (1998). kānsưksā sư̄mūanchon dūai thritsadī wiphāk : nǣokhit læ tūayāng ngānwičhai. [Mass media studies with critical theory: concepts and research examples] Bangkok: Parbpim Printing.

Khamhiran, T. (1972). kulāp phư̄antāi yīsipsī Mithunāyon sō̜ngphansīrō̜ičhetsiphā [Kulap, a friend who died on June 24, 1932]. anusō̜n nai ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop ra . ʻō̜ . kam lāp kānčhana sakun ra . na .[ Memorial at the Royal Cremation Ceremony Capt. Kamlap Kanchanasakul R.N.] (12 September). Bangkok: Krung Thep Printing.

Klinfoong, P. (2013, May 9). hai chāo nā pen phū rǣknā : khō̜sanœ̄ prap plīan phithī rǣknākhwan nai samai ratthabān khana rātsadō̜n yu khō̜ton. [Letting farmers be the first to farm: A proposal to change The Royal Ploughing Ceremony during Early period of People's Party government] Retrieved 20 December 2020 From https://prachatai.com/journal/2013/05/46660

kot sēnābō̜dī krasūang kralā hōm. [Rules of the Minister of Defense] (1912). Royal Gazette. (Vol. 29). (11 June).

Lakhornphon, P. (2021). kō̜ngthap khana rātsadō̜n. [People’s Party Army] Bangkok: Matichon.

Mahakhan, P. (1975). kanpatirū kān thahān nai ratchasamai phra bāt somdet phra Čhunlačhō̜mklao čhao yū hūa. [Military reform during the reign of King Rama V] (Master’s Thesis) Srinakharinwirot University.

Malakul, P., M.L. (1969). phra rāt phithī thư̄namphraphiphatsatyā Phutthasakkarāt sō̜ngphanhārō̜isipsō̜ng. [Phra Phiphat Sattaya Ceremony, B.E. 2512] Bangkok: Prachan Printing.

Mektrairat, N. (2005). hēt hǣng kān patiwat Sayām sō̜ngphansīrō̜ičhetsiphā. [Causes of the Siamese Revolution of 1932] Bangkok: Openbooks.

Nana, K. (2020). sayāmrat thāmklāng čhakkrawatniyom. [Siam amidst Imperialism] Bangkok: Matichon.

nangsư̄ ratthamontrī wākān krasūang wang thưng nāyokratthamontrī long wan thī siphā Kumphāphan sō̜ngphansīrō̜ičhetsipčhet. [Letter from Minister of Royal Office to the Prime Minister dated February 15, 1934] (1934).

Photinit, K. (2020). thritsadī nayōbāi sangkhom læ kān wiphāk nayōbāi. [Social Policy Theories and Critical Policy] Phitsanulok: Naresuan University Press.

phrarātchabanyat thammanūn kān pokkhrō̜ng phǣndin Sayām chūakhrāo Phutthasakkarāt sō̜ngphansīrō̜ičhetsiphā. [Temporary Act of Governance of Siam, B.E. 2475] (1932).

Phumisak, C. (n.d). bot wikhro̜ wannakam yuk sakdinā. [Analysis of literature in feudal period] Sangtawan Book Club.

pra kā ngok ra sūang thahān bok thahān rư̄a. [the establishment of the Ministry of the Army and Navy] (1910). Royal Gazette. (Vol. 27). (11 December).

prakāt čhat rabīap pō̜ngkan ʻānāčhak. [organizing the defense of the kingdom] (1932). Royal Gazette. (Vol. 49). (6 July).

prakāt kamnot nāthī sēnābō̜dī læ tang khana kammakān klāng Kalāhōm. [the duties of the Minister and establishing the Central Defense Committee.] (1932). Royal Gazette. (Vol. 49). (20 July).

prakāt rūam krasūang thahān rư̄a khao kap Krasūang Kalāhōm. [Ministry of the Navy merged with the Ministry of Defense] (1931). Royal Gazette. (Vol. 48). (8 November).

Prakitnontakan, C. (2009). sinlapa - sathāpattayakam khana rātsadō̜n : sanyalak thāngkān mư̄ang nai chœ̄ng ʻudomkān. [Art-architecture of the People's Party: political symbols in the ideological sense] Bangkok: Matichon.

Privy Council. (2012). phra bāt somdet phračhaoyūhūa kap khana ʻongkhamontrī. [His Majesty the King and the Privy Council] Bangkok: Amarin Printing and Publishing.

Rama V, King. (1927). phra rāt damrat nai phra bāt somdet phra Čhunlačhō̜mklao čhao yū hūa song thalǣng phra bō̜rom rā chā thi bāi kǣkhai kān pokkhrō̜ng phǣndin. [Royal Speech of His Majesty King Chulalongkorn issued a royal statement explaining the amendments to the governance of the country] Sophonpipattanakorn Printing.

Ratanavibul, C. (1976). botbāt khō̜ng ʻaphiratthamontrī saphā nai ratchasamai phra bāt somdet phra pok kē lā čhao yū hūa. [The role of the supreme council of state in the reign of king Prajadhipok (B.E.2468-2475)] (Master’s Thesis) Srinakharinwirot University.

ratthammanūn hǣng rātchaʻānāčhak Thai (chabap chūakhrāo) Phutthasakkarāt sō̜ngphansīrō̜ikāosip. [Constitution of the Kingdom of Thailand (Provisional Edition) B.E. 2490] (1947).

ratthammanūn hǣng rātchaʻānāčhak Thai Phutthasakkarāt sō̜ngphansīrō̜ičhetsiphā. [Constitution of the Kingdom of Thailand, B.E. 2475] (1932).

Rojana, T. (2007). phra rāt phithī thư̄namphraphiphatsatyā nai sangkhom Thai čhonthưng Phō̜.Sō̜. sō̜ngphansīrō̜ičhetsiphā . [The royal ceremony of Phra Phiphat Satya in Thai society until 1932] (Master’s Thesis) Kasetsart University.

Royal Barge Procession Committee. (1957). anusō̜n ngān phut phayuhayāttrā thāng chonlamāk. [Memorial of the Royal Barge Procession] Bangkok: Hydrographic Department Printing.

Royal Office. (2022). phra rāt phithī phư̄tmongkhon čharotphranangkhan rǣknākhwan. [The Royal Ploughing Ceremony] Retrieved 20 December 2022 From https://www.royaloffice.th/2022/05/13/พระราชพิธีพืชมงคล-2/

Sassoon, A.S. (1982). Approaches to Gramsci. Di Mauro, G. and Di Mauro, E. (tr.). New York: Monthly Review Press.

Simon, R. (1999). Gramsci’s Political Thought: An Introduction. London: The Electric Book Company Ltd.

Tumchay, T. (2006). kān hē rư̄a nai phra būan phayuhayāttrā chonlamāk. [The Vocal Music in The Royal Barge Procession] (Master’s Thesis) Chulalongkorn University.

wādūai čhamnūan khārātchakān krasūang thabūangkān tāng tāng thī tō̜ ʻong plotʻō̜k čhāk rātchakān. [the number of civil servants in various ministries and agencies who must be dismissed from government service] (1926). Royal Gazette. (Vol. 43). (20 June).

Wantana, S. (2018). lōk thī khit wā khunkhœ̄i ? khwāmkhit thāngkān mư̄ang Thai samai krung sī yut yā. [familiar world? Thai political thought during the Ayutthaya period] Bangkok: Department of Political Science and Public Administration, Faculty of Social Sciences, Kasetsart University.

Yindeenoy, P. (2012). kānsưksā prakāt kān phra rāt phithī nai thāna lakthān thāng prawattisāt Thai ( ratchakān thī nưng -hok). [The Study of Royal Ceremonies Announcement As A Source of Thai History ZKing Rama I -–King Rama VI)] (Master's Thesis) Silpakorn University.