การจัดการเรียนรู้ของพระสงฆ์ที่มีต่อการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

Main Article Content

PhrakhuPannadhammanukit Thai Pannadharo

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการจัดการเรียนรู้ของพระสงฆ์ที่มีต่อการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14  อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 2) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคการจัดการเรียนรู้ของพระสงฆ์ที่มีต่อการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย จำนวน 158 คน การเก็บข้อมูลใช้แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน


ผลการวิจัย พบว่า 1) ความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้ของพระสงฆ์ที่มีต่อการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการวัดผลและประเมินผล มีค่าเฉลี่ย (gif.latex?\bar{x}  = 4.21) ด้านการใช้สื่อเทคโนโลยี     มีค่าเฉลี่ย (gif.latex?\bar{x}  = 4.18) ด้านการจัดการเรียนรู้ (gif.latex?\bar{x}  = 4.11) และด้านการจัดกิจกรรม มีค่าเฉลี่ย                (gif.latex?\bar{x}  = 4.09) 2) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการจัดการเรียนรู้ของพระสงฆ์ที่มีต่อการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 ได้แก่ 1) ด้านการจัดการเรียนรู้ นักเรียนยังขาดความมีระเบียบวินัย 2) ด้านกิจกรรม พระสงฆ์ขาดกิจกรรมและเทคนิคการฝึกอบรมนักเรียนให้ปฏิบัติธรรม 3) ด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยี บางห้องเรียนไม่มีเครื่องฉายสื่อและเทคโนโลยี 4) ด้านการวัดและประเมินผล พระสงฆ์ไม่สามารถออกข้อสอบในเรื่องคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้ เพราะยังขาดความเข้าใจในเรื่องนี้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

จุณณเจิม ยุวรีและคณะ. (2551). มนุษย์กับสังคม. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.

ณรงค์ศักดิ์ ตะละภัฎ. (2532). วินัยกับการพัฒนาเด็ก : การพัฒนาคุณภาพชีวิต. กรุงเทพมหานคร : ศิวิพรการพิมพ์.

ดวงเดือน พันธานาวิน. (2523). จิตวิทยาการปลูกฝังวินัยแห่งตน. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช. (2559). คำสอนพ่อ ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสเกี่ยวกับความสุขในการดำเนินชีวิต. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์กรุงเทพมหานคร.

วิชัย ตันศิริ. (2549). อุดมการณ์ทางการศึกษาทฤษฎีและภาคปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สุมน อมรวิวัฒน์. (2542). การพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักพุทธศาสตร์ : ทักษะกระบวนการเผชิญสถานการณ์. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สุโขทัยธรรมาธิราช.

อภิรัตน์ ไชยอนันต์. (2546). ค่านิยมและการปฏิบัติตนด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชน ยุคใหม่ ในจังหวัดเชียงใหม่. ใน วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. สถาบันราชภัฏเชียงใหม่.