เผยแพร่แล้ว: 2022-04-30

ศึกษาวัฒนธรรมการเรียนรู้ของนักเรียนในสภาวะวิกฤติ “โควิด-19” โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา จังหวัดหนองคาย

อนันต์ คติยะจันทร์, พระสมุห์หัตถพร ปิยธมฺโม (คำเพชรดี), พระมหานิพิฐพนธ์ จิรวฑฺฒโน (วงศ์อนุ), พระมหาเอกชัย วิสุทฺโธ (โคตรสุนทร), สมพงษ์ แสนคูณท้าว

27-40