แนวทางการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหินโงม อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

Main Article Content

อาชิรญา เหล่าหนาด
สมเกียรติ เกียรติเจริญ
วัชรินทร์ สุทธิศัย
ภัณฑิลา น้อยเจริญ

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ


          บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาระดับแนวทางการพัฒนาและระดับมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหินโงม อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย  2) เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีผลต่อมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหินโงม อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะการส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพแนวทางในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหินโงม อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครู ผู้ปกครอง ประชาชน พนักงานและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหินโงม จำนวน 297 คน โดยสูตรทาโร ยามาเน่ เก็บข้อมูลด้วย แบบสอบถาม สถิติการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ โดยวิธี Enter ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 


          ผลการวิจัยพบว่า 1) แนวทางในการพัฒนาและระดับมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหินโงม อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยรวมอยู่ในระดับมาก  2)  แนวทางในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีผลต่อมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหินโงม อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยรวม อธิบายได้ร้อยละ 66.1 มีค่า R2 = .661 และมีค่า F = 190.076 มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) ข้อเสนอแนะการส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพแนวทางในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหินโงม อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย คือ ควรจัดให้มีตู้รับความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ควรสรรหาบุคากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง ควรมีการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กเล็กตามมาตรฐานของการพัฒนาเด็กเล็ก

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

เอกสารอ้างอิง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. (2561). มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561. กรุงเทพมหานคร : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย.

กุลยา ตันติผลาชีวะ. (2556). การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มิตรสัมพันธ์กราฟฟิค.

ธราดล มงคลชัย. (2558). การบริหารการปกครองท้องถิ่นไทย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

นงนุช สาโสม. (2560). แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี. ใน วิทยานิพนธ์์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์. อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.

พิพัฒน์ หมาดเส็ม. (2556). แนวทางในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์. ใน วิทยานิพนธ์์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

มณีนุช พูลสวัสดิ์. (2560). การจัดกิจการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการที่ดีของเด็กในวัยแรกเริ่ม. กรุงเทพมหานคร : ปริ้นเซส การพิมพ์.

มิ่งขวัญ แสนชัย. (2561). กรมการปกครองท้องถิ่นไทย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ยุพิน โคตะวัน. (2564). การประเมินตนเองของสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหินโงม (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2564. หนองคาย : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหินโงม.

รัชฏา วันต๊ะ. (2556). แนวทางพัฒนาการดำเนินงานของบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดกำแพงเพชร. ใน วิทยานิพนธ์์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (2545). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545. กรุงเทพมหานคร : สำนักนายกรัฐมนตรี.

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2556). การดูแลและการศึกษาเด็กปฐมวัย. เรียกใช้เมื่อ 3 มิถุนายน 2565 จาก http: admin.e-library.onecapps.org/Book/1233.pdf.

Taro, Y. (1973). Statistics : An Introductory Analysis. 3rd ed. New York : Harper and Row Publications.

Williams, Walter. (1971). Social Policy Research and Analysis: The Experience in the Federal Social Agencies. New York : American Elsevier Publishing Co.