เผยแพร่แล้ว: 2022-12-30

แนวทางการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหินโงม อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

อาชิรญา เหล่าหนาด, สมเกียรติ เกียรติเจริญ, วัชรินทร์ สุทธิศัย, ภัณฑิลา น้อยเจริญ

15-28

ปัจจัยการพัฒนาตนเองของบุคลากรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพงาน ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กัญญ์ภัสสร สังข์แตง, สมเกียรติ เกียรติเจริญ, รัชนิดา ไสยรส, ภัณฑิลา น้อยเจริญ

29-42