การศึกษาความแข็งแรงของฝาท่อระบายน้ำด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์

Main Article Content

Passawut chirawatchananon

บทคัดย่อ

         งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความแข็งแรงของฝาท่อระบายน้ำแบบตะแกรงด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ โดยฝาท่อระบายน้ำแบบตะแกรงมีขนาดกว้าง x ยาว x สูง เท่ากับ 540 x 780 x 100 มิลลิเมตร ที่ใช้วัสดุเป็นเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ ASTM A36 จำนวน 2 ชิ้นงานที่มีขนาดเหล็กขอบและเหล็กตะแกรงต่างกันได้แก่ ชิ้นงานที่ 1 ใช้เหล็กขอบขนาด 10 มิลลิเมตรพร้อมเหล็กตะแกรงขนาด 5 มิลลิเมตรและ ชิ้นงานที่ 2 ใช้เหล็กขอบขนาด 5 มิลลิเมตรพร้อมเหล็กตะแกรงขนาด 3 มิลลิเมตร ถูกนำมาศึกษาความแข็งแรงของโครงสร้างฝาท่อระบายน้ำในการรับภาระจากพิกัดบรรทุก 15,000 กิโลกรัมของรถบรรทุก 6 ล้อ เพลาเดี่ยวยางคู่ โดยกำหนดให้น้ำหนักบรรทุกลงที่เพลาหลังทั้งหมด


         ผลการศึกษาพบว่าฝาท่อระบายน้ำแบบตะแกรงทั้งสองชิ้นงานสามารถรับแรงที่นำมาทดสอบได้ โดยชิ้นงานไม่เกิดความเสียหายและความเค้นที่เกิดขึ้นกับโครงสร้างยังมีค่าอยู่ในช่วงสภาวะยืดหยุ่น อย่างไรก็ตามชิ้นงานที่ 1 มีความแข็งแรงมากกว่าชิ้นงานที่ 2 โดยมีค่าความปลอดภัยของชิ้นงานที่ 1 เท่ากับ 2.7 มากกว่าชิ้นงานที่ 2 ที่มีค่าความปลอดภัยเพียง 1.5

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

ศิรพัชร วัชรภาสกร “การจัดการปัญหาน้ำท่วมและการมีส่วนร่วมของชุมชน”[วารสารออนไลน์] 2556. [สืบค้นวันที่ 2 กันยายน 2564] จากhttp://libdcms.nida.ac.th/thesis6/2556/b182825.pdf

ผศ. ธรรม์ณชาติ วันแต่ง. 2560. “ความแข็งแรงวัสดุ”. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ. ซีเอ็ดยูเคชั่น.

รศ. ศุภชัย ตระกูลทรัพย์ทวี. 2549. “SolidWorks/COSMOSWorks ขั้นพื้นฐาน (วิเคราะห์ความแข็งแรง)”. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ. สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น).

ศุภัชฎา หาญชนะ. ศุภกิตติ์ สายสุนทร. นพรัตน์ คัคคุริวาระ. (2560). การออกแบบและวิเคราะห์ความแข็งแรงชุดโครงสร้างกระบะของเครื่องมือเคลื่อนย้ายไม้ท่อน ด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์. งานวิจัยเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56. สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เดชา สุขมา. สมบัติ มุกดา. เอกสิทธิ์ ชนินทรภูมิ. ศิวะพงษ์ ลัมพาภิวัฒน์. (2555). การวิเคราะห์ความแข็งแรงของเครื่องทดสอบแรงดึงด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์. การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2555 17-19 ตุลาคม 2555 ชะอำ เพชรบุรี. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ. คณะวิศวกรรมศาสตร์. มหาวิทยาลัยศรีปทุม : กรุงเทพฯ

Delwyn D. Fredlund “Bearing capacity of unpaved roads” [วารสารออนไลน์] 2540. [สืบค้นวันที่ 25 ธันวาคม 2564] จาก (PDF) Bearing capacity of unpaved roads (researchgate.net)

ณัฐชยา. (2556). การออกแบบความแข็งแรงของจุดยึดที่นั่งสำหรับรถโดยสารขนาดใหญ่ด้วยระเบียบวิธีไฟไนท์อิลลิเมนต์. วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.