การศึกษา การศึกษากระบวนการท างานของระบบงาน Express maintenance 60 plus(EM60) เพื่อเพิ่มให้มีประสิทธิภาพในระบบงาน

Main Article Content

อรนิชา ทรัพย์สาตร์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและปรับปรุงกระบวนการท างานของการเช็คระยะ Express
maintenance 60 plus(EM60) วิเคราะห์ปัญหาและหาสาเหตุของปัญหาที่ท าให้กระบวนการท างานเช็คระยะ
ล่าช้า กรณีศึกษาศูนย์บริการยานยนต์แห่งหนึ่ง ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยประยุกต์ใช้หลักการของคิวซี
สตอรี่มาปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด การรวบรวมข้อมูลปัญหาได้มาจากกระบวนการ
และขั้นตอนของงานเช็คระยะ Express maintenance 60 plus(EM60) ตามที่บริษัท โตโยต้ามอเตอร์
ประเทศไทย จ ากัด มีการตรวจวัดและการจับเวลาการปฏิบัติงานจริงได้ศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นโดยใช้แผนผัง
ปัญหาก้างปลามาใช้ในส่วนนี้ก าหนดมาตรฐานไว้สาเหตุของการเกิดปัญหาความล่าช้าในกระบวนด้านการ
ท างานเกิดจากปัจจัยหลักๆได้แก่ พนักงาน กระบวนการท างาน เครื่องมือ ห้องอะไหล่ และสถานที่ น ามา
ตรวจวัดและการจับเวลาการปฏิบัติงานจริงหลังจากการปรับปรุงเพื่อมาเปรียบเทียบเวลาก่อนและหลังการ
ปรับปรุง
ผลการแก้ไขได้ลดระยะเวลาในการปฏิบัติการท างานในกระบวนการ Express maintenance 60
plus(EM60) ให้ตรงตามเวลาที่มาตรฐานก าหนดไว้จากเดิมใช้เวลานานถึง 70 นาที ให้เหลือเวลาภายใน 60
นาที ตามที่ได้ก าหนดไว้และยังได้ฝึกทักษะพนักงานที่ได้พึ่งเข้ามาท างานใหม่ทั้งนี้ได้กระบวนการท างานให้เป็น
มาตรฐานใหม่เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานจริง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

เอกสารอ้างอิง

oweera. “ตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์” Start up เสี่ยยุคใหม่ ศึกษาความส าเร็จของธุรกิจSMEไทย มุ่งมั่นใน

การสร้างเครือข่ายธุรกิจSMEสร้างธุรกิจไทยให้เข้มแข็ง [ออนไลน์] 18 มีนาคม พ.ศ. 2556.[วันที่

สืบค้น2 กันยายน 2564]. จาก https://oweera.blogspot.com/2013/03/thailand-car-dealeranalysis.html

AJ.Kanop. “ทฤษฏีงานด้านการบ ารุงรักษารถยนต์” 03. หนังสือเรียนวิชางานบ ารุงรักษารถยนต์ รหัส

วิชา 2101-2104

แผนกพัฒนาธุรกิจบริการลูกค้า ฝ่ายบริการลูกค้า. “ทฤษฏีขั นตอนการด าเนินงานเช็คระยะ Express

maintenance (EM)” คู่มือการรับประกันเช็คระยะทันใจใน 60 นาที EM 60 Minutes Guarantee

เจตภพ แซ่โง้ว. 2563. ทฤษฎีเกี่ยวกับคิวซีสตอรี่ (QC story). ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต.

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วชิรวิทย ไม้คู่. (2546). ความพึงพอใจที่มีต่อศูนย์บริการบ ารุงรักษารถยนต์ “เชลล์ ออโต้เซิร์ฟ” ของ

ลูกค้าที่มาใช้บริการ กรณีศึกษา: 10 สาขาที่เริ่มด าเนินการปรับรูปแบบการให้บริการ (สาขาน า

ร่อง). สารนิพนธ์ กศ.ม.(ธุรกิจศึกษา). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัยศรีนทรวิโรฒ

จิรายุส จินตนาศานติ์. (2562). คุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของ

ผู้บริโภคที่ใช้บริการศูนย์ซ่อมบ ารุงที่ไม่ใช่ตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์ในพื นที่กรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. คณะพาณิชยศาสัตร์และการบัญชี. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อรรคมงคล จันฤาไชย. (2556). การประยุกต์การแก้ปัญหาคุณภาพด้วยคิวซีสตอรี่กรณีศึกษา. ปริญญา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตบัณฑิตวิทยาลัย. สาขาการจัดการอุตสาหกรรม. สถาบันเทคโนโลยี ไทยญี่ปุ่น