นาย วรานนท์ คลังสีดา วรนรากุล การพัฒนาสื่อ AR ประกอบการสอนรายวิชาชีวิตกับสังคมไทยเพื่อพัฒนาทักษะพลเมืองดิจิทัล ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

Main Article Content

varanon klangseeda woranarakul

บทคัดย่อ

             บทความวิจัยนี้เป็นการศึกษาวิจัยแบบผสานวิธี  (Mixed methods)  เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการเรียนในรายวิชาชีวิตกับสังคมไทย และเพื่อพัฒนาสื่อ AR ประกอบการสอน  กลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก  จำนวน  40  คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  มี 2 ชนิด คือ  1) แบบสอบถามการศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาทักษะพลเมืองดิจิทัล  2) แนวคำถามในการสัมภาษณ์ผู้เรียนด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาชีวิตกับสังคมไทย  ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยค่าเฉลี่ย และวิธีการวิเคราะห์การวิจัยเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหาและสังเคราะห์เขียนบรรยาย เชิงพรรณนา  ผลการวิจัยพบว่า  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มีทักษะพลเมืองดิจิทัลอยู่ในระดับ อยู่ในระดับ 4.48  (ระดับมาก)  ด้วยการใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกแห่งความจริง หรือ     สื่อ AR ประกอบการสอน  มาเป็นสื่อการสอนในรายวิชาชีวิตกับสังคมไทย ซึ่งเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่นำเอาปรากฏการณ์ต่างๆในสังคมปัจจุบัน มาผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน เปิดกว้างให้ผู้เรียนมีอิสระวิสัยในการคิดด้วยการเรียนรู้แบบพหุมิติ  เพื่อเชื่อมโยงองค์ความรู้ระหว่างกัน และส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนในยุคดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม  ก่อให้เกิด “แนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน       ในรายวิชาชีวิตกับสังคมไทยด้วยสื่อ AR ประกอบการสอน  ในรายวิชาชีวิตกับสังคมไทย เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านทักษะพลเมืองดิจิทัล หรือ  PLTC Model”

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. (2559). แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ

สังคม. กรุงเทพมหานคร : กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.

บุญรักษ์ ยอดเพชร. (2562). ปรับโฉมหลักสูตรอาชีวก้าวสู่เด็กช่างยุคดิจิทัล.

กรุงเทพมหานคร : คมชัดลึก.

วิชัย วงษ์ใหญ่. (2562). Digital Learning. นครนายก : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

วิศรุต ขวัญคุ้ม. (2562). ความเป็นพลเมืองในยุคดิจิทัล. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.

อติพร เกิดเรื่อง. (2560). การส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อรองรับสังคมไทยในยุค

ดิจิทัล. ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยชินวัตร.

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2560). แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ. กรุงเทพมหานคร :

กระทรวงศึกษาธิการ.

Ministry of Education. (2017). National Education Plan 2017 – 2036. Bangkok :

Office of the Education Council Secretariat.

Chun Meng Tang and Lee Yen Chaw. (2016). Digital Literacy: A Prerequisite for

Effective Learning in a Blended Learning Environment?. Chun Meng Tang

and Lee Yen Chaw.

Luci Pangrazio. (2021). Digital Rights, Digital Citizenship and Digital Literacy: What's

the Difference?. Deakin University, Australia.

Tohid Moradi Sheykhjan. (2017). Internet Research Ethics: Digital Citizenship

Education. Department of Education, University of Kerala.

UNESCO. (2018). A Global Framework of Reference on Digital Literacy Skills for

Indicator, Retrieved December 10, 2020.

http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents /ip51-global-framework-

reference-digital-literacy-skills-2018-en.pdf