การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจจากสื่อสภาพจริงโดยใช้เทคนิคเอส คิว โฟร์ อาร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้แต่ง

  • Krongkaew Phaphinid Master of Arts Program in Teaching English to Speakers of Other Languages Udon Thani Rajabhat University

คำสำคัญ:

SQ4R, Authentic materials, English reading comprehension

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจจากสื่อสภาพจริงโดยใช้เทคนิคเอส คิว โฟร์ อาร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนเรียนและหลังเรียน 2) ศึกษาเจตคติต่อการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจจากสื่อสภาพจริงโดยใช้เทคนิคเอส คิว โฟร์ อาร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 37 คน ซึ่งเลือกโดยใช้วิธีสุ่มแบบกลุ่ม รูปแบบของการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยใช้แผนการวิจัยแบบกลุ่มเดียว มีการวัดผลก่อนและหลังการทดลอง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ และแบบวัดเจตคติต่อการสอนอ่านเพื่อความเข้าใจจากสื่อสภาพจริงโดยใช้เทคนิคเอส คิว โฟร์ อาร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบทีแบบกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน  ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้  1) นักเรียนมีคะแนนความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจก่อนเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 19.64 คิดเป็นร้อยละ 49.10 และหลังเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 28.78 คิดเป็นร้อยละ 71.95 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 และเมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย พบว่า ความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  2) นักเรียนมีเจตคติต่อการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจจากสื่อสภาพจริงโดยใช้เทคนิคเอส คิว โฟร์ อาร์ อยู่ในระดับ ดี

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-06-10

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research article)