ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษา ที่มีต่อโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาภาคกลางตอนล่างที่ได้รับทุนสนับสนุนจากธนาคารออมสิน ด้านการบริหารโรงเรียนดีเด่น ด้านการศึกษาดีเด่นและด้านคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น

ผู้แต่ง

  • Supitchaya Siriwanichawat Academic Education Expertise Research Group and Promote Moral and Environmental Conservation in Educational Institutions Office of The Basic Education Commission Ministry of Education, Dusit District, Bangkok

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็น ของบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษาภาคกลางตอนล่างที่ได้รับทุนสนับสนุนจากธนาคารออมสิน ในด้านการบริหารโรงเรียนดีเด่น ด้านการศึกษาดีเด่น และด้านคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น 2) เพื่อศึกษาพัฒนาการบริหารโรงเรียนดีเด่น ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากธนาคารออมสิน ด้านการบริหารโรงเรียนดีเด่น ด้านการศึกษาดีเด่น และด้านคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ โดยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้บริหาร และครู จำนวน 255 คน และใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า เป็นเครื่องมือในการวิจัยแล้วนำมาวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา

            ผลการวิจัย

  1. ระดับความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษาภาคกลางตอนล่าง ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากธนาคารออมสิน ด้านการบริหารโรงเรียนดีเด่น ด้านการศึกษาดีเด่น และด้านคุณธรรม จริยธรรมดีเด่นโดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดซึ่งมีค่าเฉลี่ย 4.76 โดยด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านคุณธรรม จริยธรรม มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดรองลงมา ได้แก่ ด้านการพัฒนาบุคลากร ลักษณะด้านกายภาพ (สภาพสิ่งแวดล้อม) ด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามลำดับ
  2. แนวทางการพัฒนาการบริหารโรงเรียนดีเด่น ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากธนาคารออมสิน ด้านการบริหารโรงเรียนดีเด่น ด้านการศึกษาดีเด่น และด้านคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนควรจัดโรงเรียนให้มีสถานที่ร่มรื่นโดยการปลูกพรรณไม้พฤกษศาสตร์ให้มากขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการรักษาธรรมชาติและเป็นสิ่งเรียนรู้สำหรับนักเรียน    และครูผู้สอนควรสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในทุกวิชาที่มีการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ควรมีการนิมนต์พระที่มีความรู้ความสามารถมาบรรยายอบรมบุคลากร ครูและนักเรียนควรเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนตามความเหมาะสมและมีการประสานงานที่ดีกับผู้นำของชุมชน

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-12-03

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research article)