ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (2018): July-December 2018

					ดู ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (2018): July-December 2018
เผยแพร่แล้ว: 2020-09-25

บทความวิจัย (Research article)