บทบาทในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้แต่ง

  • Phanumat Nimanong Faculty of Social Sciences Mahachulalongkornrajavidyalaya University

คำสำคัญ:

Role, the Moral Promoting Role

บทคัดย่อ

บทความวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์   1) เพื่อศึกษาบทบาทในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในตำบลกฤษณา อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 2) เพื่อเปรียบเทียบบทบาทในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในตำบลกฤษณา อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี โดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 3) เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ระเบียบวิธีวิจัยเป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) โดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นหลัก และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) สนับสนุน การวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรได้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรีจำนวน 3,905 คน และกำหนดขนาดลุ่มตัวอย่างโดยการใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 363 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency), ค่าร้อยละ (Percentage), ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และทดสอบสมมติด้วยค่าที (t-test) และค่าเอฟ (F-test) และวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) เพื่อการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยตั้งแต่สามกลุ่มขึ้นไป และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีผลต่างเป็นสำคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference : LSD.) การวิจัยเชิงคุณภาพ ดำเนินการโดยสำภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก 8 คน เลือกแบบเจาะจง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการพรรณนาความ (Descriptive Interpretation)

              ผลการวิจัยพบว่า :

              1) บทบาทในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในตำบลกฤษณา อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยพบว่าด้านศีลอยู่ในระดับมาก ( =-3.63, S.D. =.0.50) ด้านสมาธิอยู่ในระดับมาก ( = 3.57, S.D. =.0.39)  ด้านปัญญาอยู่ในระดับมาก ( =-3.39, S.D. =.0.24)

              2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทองค์การบริหารส่วนตำบลในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในตำบลกฤษณา อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  พบว่า ประชาชนที่มี เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทองค์การบริหารส่วนตำบลในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในตำบลกฤษณา อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ไม่แตกต่างกัน และประชาชนที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อบทบาทองค์การบริหารส่วนตำบลในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในตำบลกฤษณา อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05

              3) ปัญหาและอุปสรรค ของบทบาทองค์การบริหารส่วนตำบลในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในตำบลกฤษณา อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า ด้านการให้ความรู้และพัฒนาจิตใจแก่คนในชุมชน ขาดการป้องกันเกี่ยวกับกระแสวัตถุนิยม ขาดการพัฒนาเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม เยาวชนไม่สนใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเท่าที่ควร ด้านการส่งเสริมการศึกษา ประชาชน ไม่มีเวลาเพียงพอในการถ่ายทอดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีแก่กันและกัน ขาดการสอนวิชาศีลธรรมในสถานศึกษา ข้อเสนอแนะได้แก่ ควรมีการอบรมและส่งเสริมจริยธรรมแก่ประชาชน จัดให้มีกิจกรรมร่วมกันเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ภายในชุมชน จัดให้มีโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ประชาชน และควรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อสร้างค่านิยมที่ดีในชุมชน

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-06-28

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research article)