จริต 6 ทฤษฎีการประสานงานของพระพุทธเจ้า

ผู้แต่ง

  • PhramahaPurach Dantawongso (Srilertros) Master of Public Administration Program in Public Administration Faculty of Social Mahachulalongkornrajavidyalaya University
  • Thitiwut Manmee Department of Political science Faculty of Social Sciences Mahachulalongkorn- rajavidyalaya University
  • Anuwat Krasang Department of Political science Faculty of Social Sciences Mahachulalongkorn- rajavidyalaya University

คำสำคัญ:

Six Caritas, Coordination

บทคัดย่อ

จริต 6 เป็นการจำแนกอุปนิสัยของบุคคลทุกๆ คนในโลกนี้ประมวลลงตามพุทธธรรม เพื่อให้เข้าใจถึงอัธยาศัยพื้นฐานของผู้คนที่แตกต่างกัน เราจึงจำเป็นต้องศึกษาและทำความเข้าใจความหมายของจริต ประเภทของจริต ลักษณะของจริต ข้อดีและข้อด้อยของจริตแต่ละประเภท และลักษณะที่เป็นเครื่องให้สังเกตแต่ละบุคคลว่าสังเคราะห์เข้าเป็นจริตใด ตลอดจนสามารถแยกแยะจริตของบุคคลได้อย่างถูกต้อง แล้วเลือกใช้วิธีการประสานงานให้ถูกตามจริตของแต่ละบุคคล เพื่อให้เข้าใจพฤติกรรมคน บุคคลิกลักษณะ และอุปนิสัย อันจะนำไปสู่การมีปฏิสัมพันธ์ที่เหมาะสมต่อกัน ก่อให้เกิดประโยชน์อันพึงประสงค์ผลสัมฤทธิ์ในงานได้อย่างดี และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  ทั้งนี้จะอธิบายและยกตัวอย่างบุคคลที่โดดเด่นในแต่ละจริตในสมัยพุทธกาลให้เห็นเป็นรูปธรรม และแสดงวิธีการประสานงานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงเลือกพุทธวิธีปฏิบัติสำหรับบุคคลในแต่ละจริต ให้เห็นประจักษ์ชัดถึงศาสตร์และศิลป์แห่งการประสานงานของพระพุทธองค์ และเรายังสามารถนำธรรมะเรื่องจริต 6 กับทฤษฎีการประสานงานของพระพุทธเจ้านี้ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการติดต่อประสานงานในชีวิตประจำวันได้     

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-06-28

ฉบับ

บท

บทความวิชาการ (Academic Articles)