รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะทางปัญญา

ผู้แต่ง

  • Ratchakorn Praseeratesung Faculty of Education in Chaiyaphum Rajabhat University

คำสำคัญ:

Learning model, research-based Learning model, cognitive skills

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 2) สร้างรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะทางปัญญา 3) ศึกษาผลการใช้รูปแบบ  และ 4) ประเมินผลการใช้รูปแบบ กระบวนการวิจัยมี 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การพัฒนาโจทย์วิจัย เป็นการศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอน ระยะที่ 2 การวิจัยเชิงปฏิบัติการประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ  (1) ขั้นการวางแผน เป็นขั้นของการสร้างรูปแบบ (2) ขั้นการปฏิบัติและการสังเกต เป็นการทดลองใช้รูปแบบ และ (3) ขั้นการสะท้อนคิด เป็นขั้นการวิเคราะห์ผลการทดลองใช้และปรับปรุงรูปแบบ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาภาษาอังกฤษ จำนวน 60 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม การสังเกต การสัมภาษณ์กลุ่ม การทดสอบ การใช้แผนที่ความคิด และการทบทวนหลังการปฏิบัติ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการศึกษา พบว่า      1. สภาพการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน พบว่า ภาพรวมมีระดับปฏิบัติอยู่ในระดับสูง(M=3.46,S.D.=0.61) และมีระดับความสำเร็จอยู่ในระดับสูง (M=3.49,S.D.=0.65) เมื่อพิจารณา ด้านทักษะ พบว่า ภาพรวมการใช้กระบวนการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (ทักษะที่ 3 ทักษะทางปัญญา) มีระดับปฏิบัติในระดับสูงสุด (M=3.84,S.D.= 0.74) และมีระดับความสำเร็จอยู่ในระดับสูง (M=3.14,S.D.=0.67)     2. รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะทางปัญญา ประกอบด้วย 4 ขั้น คือ 1) ตั้งคำถาม (Question) 2) เตรียมการค้นหาคำตอบ (Plan) 3) ดำเนินการค้นหาคำตอบและตรวจสอบ (Action and Reflection) และ 4) สรุปและนำเสนอผลการค้นหาคำตอบ (Conclusion and Presentation) ผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า มีความเหมาะสมในระดับมาก (M=3.50, S.D.=0.52)       3. ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ความสามารถทางปัญญา เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมิน มีผลการเรียนรู้สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ด้านทักษะทางปัญญาของนักศึกษา พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (M=3.56, S.D.=0.24)                                                        

  1. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะทางปัญญาอยู่ในระดับมาก (M = 3.56, S.D. = 0.40)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-12-27

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research article)