การพัฒนาทุนมนุษย์ตามพุทธวิธี

ผู้แต่ง

  • Silawat Chaiwong Lampang Buddhist College

คำสำคัญ:

Buddhism, Development, Human capital

บทคัดย่อ

บทความนี้เป็นบทความวิชาการที่ผู้เขียนนำเสนอถึง พุทธธรรมในการพัฒนาทุนมนุษย์ ซึ่งทุนมนุษย์ นับว่าเป็นปัจจัยขับเคลื่อนที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อทุกๆ องค์การในยุคปัจจุบัน และความสำเร็จขององค์การขึ้นอยู่กับทุนมนุษย์ในองค์การ ในยุคปัจจุบัน ตัวบ่งชี้ที่สำคัญของผลผลิตส่วนบุคคลและประเทศชาติก็จะกลายเป็นศักยภาพของมนุษย์ในด้านความรู้ โดยการลงทุนทางมนุษย์ทั้งในเรื่องการศึกษา การฝึกอบรมและสุขภาพ เช่น ญี่ปุ่น ไต้หวัน ฮ่องกง เกาหลีใต้ และประเทศอื่นๆ อีกหลายประเทศ ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาทุนมนุษย์ เพื่อประชาชนมีความศึกษาดี สุขภาพดี มีความสามารถสูง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี นำพาประเทศไปสู่ความสำเร็จ ซึ่งการสร้างเสริมความรู้ทางทฤษฎีทุนมนุษย์จะเป็นแนวทางการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์นำไปสู่การพัฒนาองค์การและสังคม โดยทางพระพุทธศาสนานั้นมีหลักและวิถีในการพัฒนาทุนมนุษย์ ในการเพิ่มพูนด้านความรู้ ทักษะ ความสามารถ และทัศนคติที่ดีให้กับมนุษย์มีศักยภาพที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความเป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์” พร้อมทั้ง “ความเก่งและดี” นำไปสู่ความเป็น “ทุนมนุษย์” ที่มีค่าในยุคปัจจุบัน

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-10-13

ฉบับ

บท

บทความวิชาการ (Academic Articles)