ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ ศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี** FACTORS INFLUENCING INDIVIDUAL CREATIVITY: A STUDY OF UNDERGRADUATE STUDENTS, SILPAKORN UNIVERSITY, PHETCHBURI IT CAMPUS

ผู้แต่ง

  • Chalermchai Kittisaknawin Silpakorn University

คำสำคัญ:

ความคิดสร้างสรรค์ของบุคล, ประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์, การรับรู้การสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์จากมหาวิทยาลัย, เชาวน์ทางจิต (SQ), เชาวน์อารมณ์ (EQ)

บทคัดย่อ

          งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์ การรับรู้การสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์จากมหาวิทยาลัย เชาวน์อารมณ์และเชาวน์ทางจิตกับความคิดสร้างสรรค์ (2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์และความคิดสร้างสรรค์ การวิจัยนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณรูปแบบการสำรวจที่มีแบบประเมินที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพว่า มีความเที่ยงตรงและความเชื่อถือได้เป็นเครื่องมือใน
          การเก็บรวบรวมข้อมูลตัวอย่าง จากประชากรคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ปีการศึกษา 2556 ตัวอย่างของการวิจัยนี้ จำนวน 525 คนโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นหลายชั้นผลการวิจัย พบว่า (1) ความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีความสัมพันธ์เชิงแปรผันตามกับประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์ การรับรู้การสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์จากมหาวิทยาลัย เชาวน์อารมณ์ (EQ) และเชาวน์ทางจิต (SQ) (2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์คือ เชาวน์ทางจิต (SQ) โดยรวมและเชาวน์อารมณ์ (EQ) โดยรวม และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ ของบุคคล  คือ ประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์ เชาวน์ทางจิต (SQ) โดยรวมและเชาวน์อารมณ์ (EQ) โดยรวม

 

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-08-30

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research article)