วิเคราะห์ประเด็นสิทธิและเสรีภาพในรัฐธรรมนูญ : ศึกษาเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กับ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

ผู้แต่ง

  • thitirat kiatbamrung suan sunandha rajabhat university

คำสำคัญ:

สิทธิ, เสรีภาพ, การศึกษาเปรียบเทียบ, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

บทคัดย่อ

          การวิเคราะห์ประเด็นสิทธิและเสรีภาพในรัฐธรรมนูญ : ศึกษาเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กับ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มีวัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษาถึงสาระสำคัญของสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และ 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประเด็นสิทธิและเสรีภาพของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และ 2560 ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการวิจัยเอกสาร ผลงานวิจัย และข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแยกประเด็นภาพรวมไปสู่การวิเคราะห์ประเด็นย่อย   

          ผลการวิจัย พบว่า สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้มีการเพิ่มเงื่อนไข การจำกัดสิทธิ กล่าวคือ ต้องไม่กระทบ หรือ เป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐ ต้องไม่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และต้องไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น หากการใช้สิทธิและเสรีภาพเข้าลักษณะเหล่านี้ ก็เป็นเหตุให้ถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพได้การตรากฎหมาย ที่เป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพประชาชน รัฐธรรมนูญได้วางหลักเกณฑ์ในการตรากฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติ ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญกำหนด กรณีไม่ได้กำหนดเงื่อนไขไว้ ต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรม ไม่เพิ่มภาระหรือจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ ไม่กระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลระบุเหตุผลความจำเป็น ในการจำกัดสิทธิ และเสรีภาพไว้ด้วยและต้องมีผลบังคับใช้เป็นการทั่วไปสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2550 บางส่วนได้ถูกกำหนดไว้ในหมวดหน้าที่ของรัฐ และแนวนโยบายแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560 อาทิ การศึกษา สาธารณะสุขให้เป็นหน้าที่ของรัฐ

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-04-12

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research article)