ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 (2021): ์November-December 2021

					ดู ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 (2021): ์November-December 2021
เผยแพร่แล้ว: 2022-02-08

บทความวิจัย (Research article)