คุณภาพการบริการและประสิทธิภาพบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการซ้ำของผู้ใช้บริการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

ผู้แต่ง

  • ลัดดาวัย์ สำราญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงลสุวรรณภูมิ

คำสำคัญ:

คุณภาพการบริการ, ประสิทธิภาพบริการ, การตัดสินใจใช้บริการซ้ำ

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) คุณภาพการบริการส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการซ้ำของผู้ใช้บริการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และ 2) ประสิทธิภาพบริการส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการซ้ำของผู้ใช้บริการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด การศึกษาครั้งนี้ใช้การวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ใช้บริการ บริษัท ไปรษณีย์ ไทย จำกัด จำนวน 400 คน  โดยใช้วิธีการสุ่มแบบตามสะดวก เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ ผลการศึกษา พบว่า คุณภาพการบริการ ได้แก่  ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า และด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการซ้ำของผู้ใช้บริการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และ ประสิทธิภาพบริการ ได้แก่ ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง และด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการซ้ำของผู้ใช้บริการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-01-23 — Updated on 2022-02-07

Versions

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research article)