การวิเคราะห์สภาวะหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรในเขตภาคกลาง

ผู้แต่ง

  • เสาวลักษณ์ วาดเขียน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คำสำคัญ:

หนี้สิน, สหกรณ์, สหกรณ์การเกษตร, สมาชิกสหกรณ์การเกษตร

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.ศึกษาสภาวะหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรในเขตภาคกลาง  2.ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการก่อหนี้ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรในเขตภาคกลาง การศึกษาครั้งนี้ใช้ข้อมูลมูลทุติยภูมิจากสำนักงานสถิติแห่งชาติและกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และข้อมูลปฐมภูมิโดยแบบสอบถามซึ่งเป็นเครื่องมือในการวิจัย จากสมาชิกสหกรณ์การเกษตรในเขตภาคกลาง จำนวน 414 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น(Stratifiedsampling)

​จากผลการศึกษาพบว่า สมาชิกสหกรณ์การเกษตรในเขตภาคกลาง ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่ำกว่า 10,000 บาท ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครัวเรือนต่ำกว่า 10,000 บาท เป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้วมากกว่า 5 ปี – 10 ปี วัตถุประสงค์การเป็นสมาชิกเพื่อใช้บริการสินเชื่อ มีหนี้กับสหกรณ์ 10,001-50,000 บาท ระยะเวลาการเป็นหนี้มากกว่า 1 ปี-5 ปี และสาเหตุหลักที่กู้ยืมเงินคือ เพื่อใช้ในการเกษตร

​​​​จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการก่อหนี้ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร ในเขตภาคกลาง ด้วยแบบจำลองทางเลือกเรียงลำดับ (Ordered Probit Model) พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการก่อหนี้ ได้แก่ ระดับการศึกษา รวมถึงรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ปัจจัยด้านค่านิยม/ทัศนคติที่มีอิทธิพลต่อการก่อหนี้ ได้แก่ การรู้จักบริหารเงินทำให้การก่อหนี้ลดลง การเสพสิ่งบันเทิง ความเลื่อมใสศาสนา ผู้มีรายได้สูงมีเงินออมมากกว่า รวมถึงค่าครองชีพสูง และปัจจัยด้านความจำเป็นในการบริโภค/อุปโภคที่มีอิทธิพลต่อการก่อหนี้ ได้แก่ ปัญหาภัยพิบัติ ความต้องการปัจจัยสี่ รวมถึงความต้องการทางด้านเทคโนโลยี

The goal of this study is 1. To investigate the debt situation of agricultural cooperatives’members in the central of Thailand. 2. To investigate the variables that influence the formation of debt among agricultural cooperatives’ members in the central area. Secondary data from the National Statistical Office and the Cooperative Auditing Department were combined with primary data from 414 members collected through a questionnaire.

​From the results of the study, Agricultural cooperatives’ Members in the central, Most of them have an average income per household less than 10,000 baht, average expenditure per household less than 10,000 baht, have been members of a cooperative for more than 5 – 10 years. The objectives of membership are to use credit services. Indebted to the cooperative 10,001-50,000 baht, the debt duration is more than 1 year - 5 years and the main reason for borrowing money is for use in agriculture

​The data were evaluated with the Ordered Probit Model. The results of the study into the factors that influence the debt burden of agricultural cooperatives’ members in the central revealed two personal factors: education level and average monthly salary. Five variables had value/attitude factors: the ability of money management; fanatical devotion to entertainment, High-income earners have more savings in the bank. In addition, the high cost of living has an impact on debt creation. and three variables need for consumption, namely disaster situations, four basic needs, as well as technological requirements.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-01-23 — Updated on 2022-02-07

Versions

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research article)