ปัจจัยนวัตกรรมและปัจจัยการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแห่งหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้แต่ง

  • โสรยา สุภาผล มทร. สุวรรณภูมิ

คำสำคัญ:

นวัตกรรม, การบริหารลูกค้าสัมพันธ์, ความพึงพอใจ

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยนวัตกรรม ปัจจัยการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแห่งหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรี และเพื่อศึกษาปัจจัยนวัตกรรมและปัจจัยการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแห่งหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรี กลุ่มตัวอย่าง คือผู้ใช้บริการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแห่งหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 400 คน โดยวิธีการสุ่มแบบบังเอิญ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอมถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยนวัตกรรม ปัจจัยการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ และความพึงพอใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยนวัตกรรม ได้แก่ ด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ด้านนวัตกรรมกระบวนการ และด้านนวัตกรรมบริการ ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแห่งหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรี มีอำนาจการทำนายประมาณร้อยละ 59.20 และปัจจัยบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ได้แก่ ด้านวิสัยทัศน์องค์กร ด้านเทคโนโลยี ด้านข้อมูลข่าวสาร และด้านบุคลากร ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแห่งหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรี มีอำนาจการทำนายประมาณร้อยละ 63.60 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-01-23 — Updated on 2022-01-23

Versions

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research article)