สภาพปัญหาการมีส่วนร่วมของพนักงานเทศบาลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ จังหวัดระนอง

ผู้แต่ง

  • รัชดาวัลย์ ขอบใจ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
  • จักรวาล สุขไมตรี
  • วัลลภ พิริยวรรธนะ
  • ธวัช พุ่มดารา

คำสำคัญ:

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ จังหวัดระนอง, แผนพัฒนาท้องถิ่น, การมีส่วนร่วม, สภาพปัญหา การมีส่วนร่วม

บทคัดย่อ

         บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการมีส่วนร่วมของพนักงานเทศบาลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ จังหวัดระนอง 2) เพื่อนำเสนอแนวทางการมีส่วนร่วมของพนักงานเทศบาลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ จังหวัดระนอง ซึ่งการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 17 ท่าน โดยเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก (In – depth Interview) เครื่องมือที่ใช้วิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ ผลการวิจัยพบว่า 1) ด้านตัดสินใจ ซึ่งปัญหาที่พบคือ พนักงานไม่สามารถตัดสินใจได้ทันทีในบางเรื่อง ต้องนำข้อมูลที่รวบรวมได้เพื่อนำเสนอผู้บริหารวิเคราะห์กลั่นกรองอีกครั้ง แนวทางการแก้ไขที่พบคือ ควรเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจได้มากขึ้น และนำข้อมูลสรุปประเด็นเพื่อประกอบการตัดสินใจ 2) ด้านการดำเนินงาน ซึ่งปัญหาที่พบคือ การเดินทางไม่สะดวกเนื่องจากพื้นที่ มีทั้งบนพื้นดินและตามเกาะต่าง ๆ เช่น เกาะสินไห เกาะเหลา บางครั้งพบเจอลมฝนพายุ นอกจากนี้พื้นที่ส่วนมากติดกับป่าไม้ ติดข้อกฎหมายระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ แนวทางการแก้ไขที่พบคือ ต้องติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยการบูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 3) ด้านการรับประโยชน์ ซึ่งปัญหาที่พบคือ การเก็บรวบรวมข้อมูลได้ไม่ครบถ้วนเนื่องจากประชาชน ส่วนมากติดภารกิจในการประกอบอาชีพ แนวทางการแก้ไขที่พบ คือ ต้องลงพื้นที่โดยการจัดประชุมชุมชนอีกครั้ง เพื่อเก็บข้อมูลให้ครบสมบูรณ์ และนำเสนอผู้บริหารเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นตามขั้นตอน 4) ด้านการประเมินผล ซึ่งปัญหาที่พบคือ การประเมินผลประชาชนมีส่วนร่วมน้อยทำให้ไม่เข้าใจการปฏิบัติงาน แนวทางการแก้ไขที่พบ

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-02-08

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research article)