อิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อพฤติกรรมรุนแรงของเด็กและเยาวชน

ผู้แต่ง

  • Trynh Phoraksa Freelance Researcher

คำสำคัญ:

สื่อ, พฤติกรรม, ความรุนแรง, เด็กและเยาวชน

บทคัดย่อ

           บทความวิชาการมีศึกษาสื่อซึ่งกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของมนุษย์ เริ่มตั้งแต่ลืมตาตื่นขึ้นมา สื่อได้เข้ามาปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์แทบจะตลอดเวลาและทุกสถานที่ ได้แก่ รายการวิทยุ ข่าวตอนเช้าทางโทรทัศน์ การสื่อสารผ่านแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การรับ-ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail), เฟสบุ๊ค (Facebook), ทวิตเตอร์ (Twitter), ไลน์ (Line), สแนปแชต (Snapchat), อินสตาแกรม (Instagram) และหนังสือพิมพ์ นิตยสาร ป้ายโฆษณา สื่อโฆษณา สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งอิทธิพลของสื่อมีทั้งที่มีประโยชน์และโทษ หากผู้รับสื่อขาดวิจารณญาณก็มีโอกาสถูกชักนำไปในทางที่ผิดได้ ผู้รับสื่ออาจก่อให้เกิดการซึมซับและมีพฤติกรรมเลียนแบบในที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเสพสื่อของเด็กและเยาวชนที่ขาดวุฒิภาวะและประสบการณ์ในการจำแนก การแยกแยะ การวิเคราะห์ข้อมูลของสื่อที่มีความรุนแรง อาจนำไปสู่การลอกเลียนแบบและมีพฤติกรรมการใช้ความรุนแรง

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความรุนแรงของเด็กและเยาวชน ประกอบด้วย 4 ปัจจัย ได้แก่ ครอบครัว สถาบันการศึกษา เด็กและเยาวชน และสื่อ ผลการศึกษาการป้องกันความก้าวร้าวและความรุนแรงของเด็กเยาวชน คือ การส่งเสริมความผูกพันทางสังคม สถาบันครอบครัวควรให้ความรักและความอบอุ่นแก่เด็กและเยาวชน มีการอบรมสั่งสอน ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม มีการว่ากล่าวตักเตือนเมื่อเกิดการกระทำผิดและการลงโทษด้วยเหตุผล และกล่าวชื่นชมเมื่อทำความดี ซึ่งเด็กและเยาวชนจะมีการซึมซับพฤติกรรมที่เหมาะสมกับช่วงวัยและหลีกเลี่ยงการกระทำผิดได้ ความผูกพันทางสังคมจะช่วยลดพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงจากอิทธิพลของสื่อ เพิ่มข้อเสนอแนะการวิจัย ครอบครัว สถาบันการศึกษา เครือข่ายของเด็กและเยาวชนควรมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลพฤติกรรมความรุนแรงผ่านการบริโภคสื่อ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนควรร่วมมือกันสร้างสรรค์สื่อที่มีประโยชน์ และติดตามประเมินผลการดำเนินการ และพิจารณาการควบคุมสื่อและบทลงโทษให้ชัดเจน

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-05-22

ฉบับ

บท

บทความวิชาการ (Academic Articles)