ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (2022): มีนาคม - เมษายน 2565

					ดู ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (2022): มีนาคม - เมษายน 2565
เผยแพร่แล้ว: 2022-05-22

บทความวิจัย (Research article)