ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ของประชาชนในเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ผู้แต่ง

  • NIWAT PHOMTHIP -
  • สัณฐาน ชยนนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

คำสำคัญ:

ความรู้ , ความเข้าใจ, สิทธิและเสรีภาพ

บทคัดย่อ

          บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ของประชาชนในเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร รวมทั้งเพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 จำแนกตามเพศ อายุ สถานภาพการสมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระดับการศึกษา และอาชีพ ตลอดจนเพื่อนำผลการวิจัยสรุปเป็นข้อเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 โดยใช้ระเบียบการวิจัยเชิงปริมาณด้วยการสำรวจจากแบบสอบถาม กับประชาชนในพื้นที่เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 397 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สำหรับอธิบายข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ Independent - Samples (T-Test) และสถิติ One - Way ANOVA (F-Test) และทำการประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

         ผลการศึกษาพบว่า 1) ประชาชนในเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยร้อยละ 61.81) 2) ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ของประชาชนในเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จำแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพการสมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระดับการศึกษา และอาชีพ นั้น มีปัจจัยด้านอายุ รายได้ต่อเดือน และระดับการศึกษา ที่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ต่อความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และ 3) ประชาชนในเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เห็นด้วยกับแนวทางการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ใน ระดับปานกลาง (  = 3.45) โดยที่ประชาชนในเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ได้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 จากการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต มากที่สุด (  = 3.82) ซึ่งอยู่ในระดับมาก และได้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 จากเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ น้อยที่สุด (  = 3.07) ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-09-22

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research article)