ปัญหาและจัดการแรงงานต่างด้าว : ในช่วงการแพร่ระบาดโควิค 19 กรณีศึกษา เทศบาลตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ผู้แต่ง

  • สันติ คำทองแก้ว ราชภัฏสวนสุนันทา
  • วิจิตรา ศรีสอน
  • สมบูรณ์ สุขสำราญ

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาสถานการณ์ของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยในปัจจุบัน กรณีศึกษา เทศบาลตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 2. ศึกษาปัญหาแรงงานต่างด้าวในช่วงแพร่ระบาดโควิด 19 กรณีศึกษา เทศบาลตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 3. ศึกษาการจัดการแรงงานต่างด้าวในช่วงแพร่ระบาดโควิด 19 กรณีศึกษา เทศบาลตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี และ 4. เสนอแนะแนวทางในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวกับการคัดกรองควบคุมแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ส่งผลกระทบต่อการเข้ามาของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย กรณีศึกษา เทศบาลตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลโดยสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้บริหารระดับสูง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ผู้ประกอบการ และแรงงานต่างด้าว จำนวน 20 คน และวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยพบว่า 1. สถานการณ์ของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานใน

ประเทศไทยปัจจุบัน ได้แก่ 1.1 แรงงานต่างด้าวที่ทำงานในประเทศไทยมีการลักลอบเข้าเมืองมากขึ้น 1.2 แรงงานต่างด้าวเข้าเมืองแบบผิดกฎหมาย 1.3 การจ้างแรงงานต่างด้าวเนื่องจากค่าแรงถูก 1.4 การละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดกับแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาผิดกฎหมาย 1.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีบทบาทต่อแรงงานต่างด้าวในการปฏิบัติตามกฎหมาย 2. ปัญหาแรงงานต่างด้าวในช่วงแพร่ระบาดโควิด 19 ได้แก่ 2.1 ปัญหาที่อยู่อาศัยแออัด และการเคลื่อนย้ายแรงงาน 2.2 การจับกุมแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาผิดกฎหมายค่อนข้างมีปัญหา 2.3 ปัญหาอาชญากรรมมักเกิดในกลุ่มของแรงงานต่างด้าวกันเอง 3. การจัดการแรงงานต่างด้าวในช่วงแพร่ระบาดโควิด 19 ได้แก่ 3.1 ด้านนโยบายการนำเข้าแรงงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 3.2 ด้านกฎหมายและระเบียบปฏิบัติมีความเกี่ยวเนื่องกัน 3.3 ด้านการออกใบอนุญาตทำงานยังมีค่าใช้จ่ายสูงมาก 3.4 ด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน 3.5 ด้านการไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้างแรงงาน 4. แนวทางในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวกับการคัดกรองควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ได้แก่ 4.1 รัฐมีนโยบายตรวจสอบการเข้า-ออกของแรงงานต่างด้าว 2. มีกฎหมายการคุ้มครองแรงงานต่างด้าว 3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบการดูแลคุณภาพชีวิตของแรงงานต่างด้าว 4. หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลเรื่องการรักษาพยาบาล 5. แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายได้รับการคุ้มครองสภาพการทำงานและค่าจ้าง

คำสำคัญ: ปัญหา / การจัดการ / แรงงานต่างด้าว / ช่วงแพร่ระบาดโควิด 19

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-05-22

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research article)