สตรีนิยมในวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ผู้แต่ง

  • Preechaya Yossomsak -

คำสำคัญ:

สตรีนิยม, ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, ผู้หญิง, เพศสภาพ, การเมือง

บทคัดย่อ

สตรีนิยมเก้าวเข้าสู่พื้นที่ของวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศภายใต้ข้อโต้แย้งที่ว่าองค์ความรู้ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคือองค์ความรู้ที่ถูกผลิตจากมุมมองและประสบการณ์ชีวิตของผู้ชายโดยเฉพาะชายผิวขาว ดังนั้น นักสตรีนิยมในวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจึงพยายามได้พยายามท้าทายองค์ความรู้กระแสหลักในวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทั้งในเชิงภววิทยา ญาณวิทยา และระเบียบวิธีวิจัย โดยการให้ความสำคัญกับประสบการณ์ ความสัมพันธ์ และบทบาทของผู้หญิงในการเมืองระหว่างประเทศ บทความชิ้นนี้กล่าวถึงเส้นทางของสตรีนิยม ความแตกต่างกันของมโนทัศน์และระเบียบวิธีวิจัยระหว่างความสัมพันธ์ประเทศกระแสหลักและสตรีนิยมในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพื่อต้องการที่จะเผยให้เห็นมุมมองการศึกษาที่ขาดหายไปจากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกระแสหลัก

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-10-06

ฉบับ

บท

บทความวิชาการ (Academic Articles)