คำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญที่กระทบต่อเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชน

ผู้แต่ง

  • ชฎาภรณ์ สิงห์แก้ว สิงห์แก้ว

คำสำคัญ:

ศาลรัฐธรรมนูญ, สิทธิและเสรีภาพ, ระบอบประชาธิปไตย

บทคัดย่อ

        บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายถึงผลของคำวินิจฉัยหรือคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนชาวไทยภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย และถูกรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 อันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ ซึ่งเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชนมีความเกี่ยวข้องกับเสรีภาพในการรวมตัวและชุมนุมกันอย่างสงบ บุคคลทุกคนมีเสรีภาพที่จะรวมตัวกันเข้าเป็นสมาชิก หรือกลุ่ม เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์บางประการ และเสรีภาพในการชุมนุมอย่างสงบ กฎหมายใดที่ปิดกั้นหรือทำให้เสรีภาพดังกล่าวไม่อาจเกิดขึ้นได้อาจขัดต่อพันธกรณีของไทยตามกฎหมายระหว่างประเทศที่กำหนดให้บุคคลทุกคนสามารถพูด คิด และเขียน เพื่อธำรงความถูกต้อง ความยุติธรรม เสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-05-22

ฉบับ

บท

บทความวิชาการ (Academic Articles)