thai การพัฒนาอาชีพผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดระนอง เพื่อการดำรงชีวิตหลังพ้นโทษ

ผู้แต่ง

  • suwannee kittiwanit SUAN SUNANDHA RAJABHAT UNIVERSITY
  • จักรวาล สุขไมตรี
  • บารมีบุญ แสงจันทร์
  • สัณหณัฐ จักรภัทรวงศ์

คำสำคัญ:

การพัฒนาอาชีพ, ผู้ต้องขังเรือนจำ, การดำรงชีวิตหลังพ้นโทษ

บทคัดย่อ

         บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาความต้องการของผู้ต้องขังที่มีต่อการพัฒนาอาชีพผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดระนองเพื่อการดำรงชีวิตหลังพ้นโทษ 2) เพื่อให้ข้อเสนอแนะการพัฒนาอาชีพผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดระนองเพื่อการดำรงชีวิตหลังพ้นโทษ  และการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 17 ท่าน โดยเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก (In–depth Interview) เครื่องมือที่ใช้วิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์

          ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการของผู้ต้องขังที่มีต่อการพัฒนาอาชีพ มี 4 ด้าน คือ (1) ด้านช่างตัดผม (2) ด้านช่างปูกระเบื้อง (3) ด้านการประกอบอาหาร และ (4) ด้านการเกษตร  ผู้ต้องขังมีความต้องการพัฒนาอาชีพ ทั้ง 4  ด้านอาชีพ เนื่องจากเป็นอาชีพอิสระและลงทุนไม่สูง เป็นทั้งอาชีพที่ตลาดแรงงานมีความต้องการมาก โดยมีความต้องการที่จะฝึกทักษะอาชีพกับผู้มีประสบการณ์ที่เป็นมืออาชีพมาให้ความรู้ และฝึกทักษะอาชีพให้เกิดความชำนาญ สามารถพัฒนาเป็นอาชีพหลักที่ยั่งยืน เมื่อพ้นโทษออกไปสามารถประกอบอาชีพในการเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ สำหรับข้อเสนอแนะการพัฒนาอาชีพผู้ต้องขัง ทั้ง 4 ด้านอาชีพ มีข้อเสนอแนะให้มีบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะและมีประสบการณ์ที่เป็นมืออาชีพ  มีเทคนิคใหม่ ๆ ในการฝึกอาชีพ เพื่อช่วยให้มีความชำนาญ ซึ่งหากได้รับการพัฒนาที่ดีแล้ว ผู้ต้องขังจะมีอาชีพหลักในการดำรงชีวิตหลังพ้นโทษ สามารถมีอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ ไม่กลับมากระทำผิดอีกต่อไป

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-05-22

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research article)