การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของข้าราชการโรงเรียนการบินกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ผู้แต่ง

  • นพดล โฉมมิ -
  • นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คำสำคัญ:

การดำเนินชีวิต, ข้าราชการกองฝึกการบิน, โรงเรียนการบินกำแพงแสน, หลักปรัชญา

บทคัดย่อ

             การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ เพื่อศึกษาระดับการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของข้าราชการโรงเรียนการบินกำแพงแสน จังหวัดนครปฐมและเพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของข้าราชการโรงเรียนการบินกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล การกำหนดประชากร โดยประชากร คือ ข้าราชการกองฝึกการบิน โรงเรียนการบินกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม รวมทั้งหมด 141 นาย สำหรับเครื่องมือวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม โดยผู้วิจัยได้เลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ สถิติเชิงพรรณนา โดยการแจกแจงในรูปแบบของความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ทดสอบ คือ t-test, F-test ผลการศึกษาพบว่า 1) ข้าราชการกองฝึกการบิน โรงเรียนการบินกำแพงแสน จังหวัดนครปฐมแสดงความคิดเห็น การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนเมือง ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยความสำเร็จในการขับเคลื่อนอยู่ระดับมาก และ 2) ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ อายุและชั้นชนที่แตกต่างกันผลต่อการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนเมืองของข้าราชการกองฝึกการบิน โรงเรียนการบินกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-10-04

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research article)