ประสิทธิผลการบริหารองค์การภาครัฐแบบธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ผู้แต่ง

  • วิยดา มากมีทรัพย์ -
  • วิจิตรา ศรีสอน
  • สมบูรณ์ สุขสำราญ

คำสำคัญ:

แนวทาง/ประสิทธิผล/ธรรมาภิบาล/การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

บทคัดย่อ

            บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความคิดเห็นการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ 2) ศึกษาระดับความคิดเห็นของประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ 3) เพื่อเปรียบเทียบระดับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ 4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการใช้หลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลบางพระ จำนวน 338 คน
สุ่มตัวอย่างแบบมีสัดส่วนตามจำนวนประชากรของตำบล โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

            ผลการวิจัยพบว่า การใช้หลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพระอยู่ในระดับปานกลาง ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระอยู่ในระดับปานกลาง ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอาชีพ และระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ความสัมพันธ์ของการใช้หลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านหลักความโปร่งใสมีความสัมพันธ์ กับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากร ด้านการบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต และด้านการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการมีความสัมพันธ์ในระดับสูง การใช้หลักธรรมาภิบาล ด้านหลักนิติธรรมมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากร ด้านการบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริตมีความสัมพันธ์ในระดับสูง

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-05-22

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research article)