สภาพปัญหาการให้บริการผู้มาเยี่ยมผู้ต้องขังของเรือนจำ จังหวัดระนอง

ผู้แต่ง

  • mana isaren -
  • จักรวาล สุขไมตรี
  • กีรติวรรณ กัลยาณมิตร
  • สัณหณัฐ จักรภัทรวงศ์

คำสำคัญ:

ปัญหาการให้บริการ , ผู้มาเยี่ยมผู้ต้องขัง , ผู้ต้องขัง

บทคัดย่อ

         บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษา สภาพปัญหาการให้บริการผู้มาเยี่ยมผู้ต้องขังของเรือนจำจังหวัดระนอง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 2) เพื่อเสนอแนวทางการให้บริการผู้มาเยี่ยมผู้ต้องขังของเรือนจำจังหวัดระนอง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง  และการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 17 คน โดยเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก (In–depth Interview) เครื่องมือที่ใช้วิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์

          ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพปัญหาการให้บริการผู้มาเยี่ยมผู้ต้องขังของเรือนจำจังหวัดระนอง มี 3 ด้าน คือ (1) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (2) ด้านกระบวนการให้บริการ และ
(3) ด้านสถานที่และสภาพแวดล้อมของการบริการ สภาพปัญหาการให้บริการผู้มาเยี่ยมผู้ต้องขังของเรือนจำจังหวัดระนอง ทั้ง 3 ด้าน บุคลากรไม่เพียงพอ ระบบที่ใช้ปัจจุบันยังเป็นระบบเก่าทำให้ล่าช้า และอาคารสถานที่ในปัจจุบันมีสภาพเก่าที่จอดรถไม่เพียงพอ ไม่มีมุมพักผ่อนและที่พักให้ญาติผู้เข้ารับบริการ รวมทั้งสภาพสภาพอากาศห้องเยี่ยมไม่ถ่ายเท 2) แนวทางการให้บริการผู้มาเยี่ยมผู้ต้องขังของเรือนจำจังหวัดระนอง ทั้ง 3 ด้าน ควรเพิ่มบุคลากรให้เจ้าหน้าที่ที่สื่อสารกับญาติได้เข้าใจง่ายและลดขั้นตอนการใช้บริการ เปลี่ยนจากระบบการแจ้งเยี่ยมแบบเดิมเป็นจองบัตรคิวแบบระบบออนไลน์เพื่อประหยัดเวลา รวมทั้งต่อเติมอาคารที่ใช้ในการเยี่ยมญาติให้อากาศถ่ายเทสะดวกรวมทั้งจัดสถานที่จอดรถให้เพียงพอต่อผู้ใช้บริการ

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-05-22

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research article)