ประเด็นทางกฎหมายในการจัดการทรัพยากรมนุษย์

ผู้แต่ง

  • ลัดดาวัลย์ สำราญ -
  • บุษกร คำโฮม
  • จำเนียร จวงตระกูล
  • จีรพงษ์ ตรงวานิชนาม
  • พรรษณธร ศรีประเสริฐ

คำสำคัญ:

ประเด็นทางกฎหมาย, การจัดการทรัพยากรมนุษย์

บทคัดย่อ

                บทความนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะนำเสนอประเด็นทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในภาคเอกชนในประเทศไทย การดำเนินการกระทำโดยการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องแล้วนำมาเป็นแนวทางในการนำเสนอในบทความนี้ประกอบด้วย ส่วนแรกเป็นบทนำเพื่อนำเสนอถึงความจำเป็นที่จะต้องศึกษาในประเด็นนี้ ส่วนที่สองเป็นการนำเสนอขอบเขตของงานด้านทรัพยากรมนุษย์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ส่วนที่สามเป็นเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ส่วนที่สี่เป็นประเด็นทางกฎหมายในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ส่วนที่ห้าเป็นบทสรุปและข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในภาคเอกชนไทยต่อไป

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-04-12

ฉบับ

บท

บทความวิชาการ (Academic Articles)