การถอดบทเรียนปัจจัยแห่งความสำเร็จของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดตราดที่นำไปสู่การได้รับรางวัลความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด

ผู้แต่ง

  • อณัษฐพงษ์ ประถมวงศ์ -

คำสำคัญ:

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ, กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ, จังหวัดตราด

บทคัดย่อ

       บทความวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อถอดบทเรียนปัจจัยแห่งความสำเร็จของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดตราดที่นำไปสู่การได้รับรางวัลความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด โดยศึกษาจากคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟู ฯ จำนวน 5 คน คณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟู ฯ จำนวน 4 ท่าน และภาคประชาชน จำนวน 3 ท่าน รวมทั้งสิ้น 12 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แนวคำถามสำหรับการสัมภาษณ์ระดับลึกจำนวน 2 ฉบับ คือ คณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟู ฯ และสำหรับประชาชน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยแห่งความสำเร็จของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดตราดที่นำไปสู่การได้รับรางวัลความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดได้แก่ ความสำเร็จในระดับองค์กร ประกอบด้วย 1) วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นสำคัญ: ความสอดคล้องของเป้าหมายร่วมกัน 2) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด: ผู้ซึ่งมีคุณลักษณะภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 3) ความร่วมมือในการขับเคลื่อนเป้าหมายขององค์การของบุคลากรทุกฝ่ายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด: “รวมกันเป็นหนึ่งเดียว” 4) การบริหารงานที่มีความคล่องตัว 5) การรับฟังความคิดเห็นจากภายนอก ในส่วนของความสำเร็จในระดับโครงการ ประกอบด้วย 1) การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ 2) การร่วมมือกันทำงานอย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชน 3) การนำวิสัยทัศน์ นโยบาย และยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติงานอย่างแท้จริง 4) การติดตามและประเมินผลโครงการ

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-05-22

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research article)