บทบาทของรัฐในการจัดการความปลอดภัยธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ให้เช่าในพื้นที่หนองแขม กรุงเทพมหานคร

ผู้แต่ง

  • ฉัตรชัย วุฒิศรุต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
  • ดิฐภัทร วุฒิศรุต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

คำสำคัญ:

อพาร์ทเม้นท์ให้เช่า, การจัดการความปลอดภัย, การมีส่วนร่วม

บทคัดย่อ

               งานวิจัยเรื่อง บทบาทของรัฐในการจัดการความปลอดภัยธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ให้เช่า ในพื้นที่หนองแขม กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาบทบาทของรัฐในการจัดการความปลอดภัยธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ให้เช่าในพื้นที่เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร และ 2. ศึกษาแนวทางการพัฒนาบทบาทของรัฐในการจัดการความปลอดภัยธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ให้เช่าในพื้นที่เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ การสัมภาษณ์เจาะลึก จำนวน 30 ท่าน ใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา พบว่า 1. บทบาทของรัฐในการจัดการความปลอดภัยธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ให้เช่า ด้านภัยพิบัติ นำมาตรการที่ภาครัฐได้กำหนดไว้มาใช้อย่างเคร่งครัด ด้านการป้องกันอาชญากรรม นโยบายด้านความปลอดภัยจัดให้สายตรวจตรวจตามเวลา มีการดูแลระบบต่าง ๆ ด้านกายภาพอาคารที่พัก มีหน่วยงานฝึกซ้อมกรณีเกิดภัยต่าง ๆ และส่งหนังสือแจ้งไปยังเจ้าของอาคารให้ตรวจสอบอาคารในช่วงเวลาที่กำหนด ด้านความปลอดภัยและด้านสุขาภิบาล ทางผู้ประกอบการอพาร์ทเม้นท์ปฏิบัติตามหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในอาคาร และ 2. แนวทางการพัฒนาบทบาทของรัฐในการจัดการความปลอดภัยธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ให้เช่า ด้านกายภาพอาคารที่พัก มีการบำรุงรักษาและซ่อมแซมอาคาร มีอุปกรณ์ป้องกันการเกิดเหตุ ด้านสุขาภิบาล มีการรักษาความสะอาดอาคารอยู่ตลอด ด้านความปลอดภัย มีการติดต่อประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ติดกล้องวงจรปิด
ใช้ประตูเข้า-ออก ด้วยคีย์การ์ด และมี รปภ. คอยดูแลอยู่ทางเข้า-ออก ด้านภัยพิบัติ ด้านผู้ประกอบการให้เช่าอพาร์ทเม้นท์ได้เปิดโอกาสให้ผู้เช่าพักอาศัยในอพาร์ทเม้นท์เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการความปลอดภัยของอาคารที่พักในแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านสุขาภิบาล ด้านการป้องกันอาชญากรรม ภัยพิบัติ และความปลอดภัยด้านกายภาพของที่พัก ภาครัฐควรให้ความสำคัญอาชญากรรมโดยการเพิ่มสายตรวจ มีการเพิ่มวงรอบในการออกตรวจเป็นระยะ ๆ คอยเฝ้าระวังเหตุ เพื่อที่จะได้ช่วยเหลือประชาชนได้ทันที เมื่อเกิดภัยพิบัติควรรีบแจ้งเตือนผ่านสื่อสาธารณะให้เร็วที่สุด

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-11-19

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research article)