ปีที่ 5 ฉบับที่ 4 (2022): กรกฎาคม - สิงหาคม 2565

					ดู ปีที่ 5 ฉบับที่ 4 (2022): กรกฎาคม - สิงหาคม 2565
เผยแพร่แล้ว: 2022-10-07

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย (Research article)