การเตรียมความพร้อมเพื่อความมั่นคงในการดำเนินชีวิตหลังวัยเกษียณอายุราชการของข้าราชการทหาร กรมยุทธการทหารบก

ผู้แต่ง

  • อธิราช สีสุกงาม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
  • วิจิตรา ศรีสอน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

คำสำคัญ:

การเตรียมความพร้อม, ความมั่นคง, การดำเนินชีวิตหลังวัยเกษียณ

บทคัดย่อ

        การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาการเตรียมความพร้อมเพื่อความมั่นคงในการดำเนินชีวิตหลังวัยเกษียณอายุราชการ 2) เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการเตรียมความพร้อมเพื่อความมั่นคงในการดำเนินชีวิตหลังวัยเกษียณอายุราชการ และ 3) เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการเตรียมความพร้อมเพื่อความมั่นคงในการดำเนินชีวิตหลังวัยเกษียณอายุราชการของข้าราชการทหารกรมยุทธการทหารบก เป็นการวิจัยเชิงปริมาณเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากข้าราชการทหารบกที่มีอายุตั้งแต่ 40-60 ปี ในปี 2565 เท่านั้น กลุ่มตัวอย่างจำนวน 187 คน โดยใช้การสุ่มแบบง่าย วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานด้วยการทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) ผลการศึกษาพบว่า การเตรียมความพร้อมเพื่อความมั่นคงในการดำเนินชีวิตหลังวัยเกษียณอายุราชการ

  1. ในภาพรวม พบว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (= 3.68) ด้านที่มีระดับความคิดเห็นมากที่สุดคือด้านที่อยู่อาศัย (= 4.15) ด้านจิตใจ (= 4.09) และด้านสุขภาพร่างกาย (= 3.82) ตามลำดับ ด้านที่มีระดับความคิดเห็นน้อยที่สุดคือ ด้านทรัพย์สินเงินทอง (= 3.57)
  2. ความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการเตรียมความพร้อมเพื่อความมั่นคงในการดำเนินชีวิตหลังวัยเกษียณอายุราชการของข้าราชการทหารกรมยุทธการทหารบก พบว่า เพศ อายุ สถานสมรส ระดับการศึกษาชั้นยศ ระยะเวลาการรับราชการ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีการเตรียมความพร้อม เพื่อความมั่นคงในการดำเนินชีวิตหลังเกษียณอายุราชการไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
  3. ข้อเสนอแนะในการเตรียมความพร้อมเพื่อความมั่นคงในการดำเนินชีวิตหลังวัยเกษียณอายุราชการนั้น ต้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เป็นประจำ ควรสร้างการยอมรับกับการหมดอำนาจหน้าที่ในตำแหน่งงาน ต้องมีการวางแผนการใช้เงินก่อนเกษียณอายุราชการ วางแผนปรับปรุงบ้านให้มีความสะดวกปลอดภัยเหมาะสมกับการพักอาศัย และควรหาข้อมูลหรือศึกษาหางานอดิเรกที่สามารถจะทำได้ในวัยเกษียณอายุราชการ

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-10-07

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research article)